OAK sayti » Материалы за 03.07.2018
 
03 iyul 2018

Халманов Нурали Ташқуватовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарафшон водийси агробиоценозларининг экологик барқарорлигини таъминлашда сидерациянинг аҳамияти», 03.00.10–Экология (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/B56.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Холиқов Баходир Мейликович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор; Алимжанова Холисхон Алимжановна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2018

Касимова Фатима Тулкуновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рақобатли бозорларни ривожланиши шароитида кичик тадбиркорликда маркетинг фаолиятини такомиллаштириш», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt120.

Илмий раҳбар: Кадиров Абдурашид Маджидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Болтабаев Махмуджон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хамдамова Гавхар  Абсаматовна, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2018

Зияева Мухтасар Мансурджановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хизматлар бозорини ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/Iqt92

Илмий маслаҳатчи: Эргашходжаева Шахноза Джасуровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахманов Қаландар Ходжаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Бекмуродов Адхам Шарипович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Набиев Элшод Ганиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...