OAK sayti » Материалы за Iyun 2018 года
 
25 iyun 2018

Шакаров Ўктам Бердибоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Раҳбар ахлоқи ва адолатли бошқарувни ташкил этиш муаммолари”, 23.00.03–Сиёсий маданият ва мафкура (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Siyos69.

Илмий раҳбар: Алимардонов Тўлқин Турдиевич, сиёсий фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Ибодулла Эргашев, сиёсий фанлар доктори, профессор; Утамуродов Акбар, фалсафа фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Отақулов Шухрат Муродуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистонда сиёсий тартибот институтининг демократлашув жараёни”, 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/siyos61.

Илмий маслаҳатчи: Қуранбаев Қаҳрамон Қучқарович, сиёсий фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08. 2017. S.01.08.

Расмий оппонентлар: Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Равшанов Фазлиддин Равшанович, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технологиялар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Назаров Алишер Наримановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Глобаллашув шароитида сиёсий тараққиёт хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлаш жараёнларининг эволюцияси”, 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Siyos51.

Илмий раҳбар: Идиров Улуғбек Юсупович, сиёсий фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Ғафуров Сарваржон Мирзарасулович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Ғойибназаров Шуҳрат Ғойибназаров, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Ганиев Баходиржон Содиқжоновичнинг фалсафа доктор (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда тадбиркорлик маданиятини юксалтириш омиллари», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (маданият фалсафаси ва маданиятшунослик) (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Fal91.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Илмий раҳбар: Турғунбоев Фарҳод Жўраевич, фалсафа фанлари доктори.

Расмий оппонентлар:Нурматова Мукаррам Аҳмедовна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Қорабоев Усмон Ҳосиловичфалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент Молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Якубов Исламжон Ахмеджановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Мустақиллик даври ўзбек романлари поэтикаси”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2017.2.DSc/Fil63.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети.

Илмий маслаҳатчи: Йўлдошев Қозоқбой Бойбекович, педагогика фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Норматов Умарали, филология фанлари доктори, профессор; Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич, филология фанлари доктори, профессор; Пардаева Зулфия Жўраевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Тошпўлатов Акрам Ҳайдаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадиияти», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2017.2.PhD/Fil133.

Илмий раҳбар: Умуров Ҳотам Икромович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонетлар: Ахмедова Шоира Нематовна, филология фанлари доктори, профессор; Узоқов Жўрақул Ҳайдарович, филология фанлари доктори. 

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Саидов Муминхон Мунир ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «IX–XIII аср бошларида Cамарқанд турар жойлари ва уларнинг Cуғд қурилиш маданиятидаги ўрни», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tar257.

Илмий раҳбар: Анарбаев Абдулҳамиджон, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Археологик тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Археологик тадқиқотлар институти, DSC. 27.06.2017. Tar.45.01.

Расмий оппонентлар: Кдыряниязов Мухаммед Шарип, тарих фанлари доктори; Тошбоев Фурқат Эшбоевич, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Муродов Ғайратнинг фандоктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Тарихий романнинг муштараклик ва ўзига хосликлар уйғунлиги муаммолари”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Fil61.

Диссертация бажарилган муассаса номи:  Бухоро давлат университети.

Илмий маслаҳатчи: Назаров Бахтиёр Аминович, филология фанлари доктори, академик.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Каримов БаҳодирНурметович, филология фанлари доктори; Умуров Ҳотам Икромович, филология фанлари доктори, профессор; Тўраев Дамин, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат  педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Валиев Туйчи Қоржововичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбек тили йўлсозлик терминларининг структур-семантик хусусиятлари ва лексикографик талқини”, 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil15.

Илмий раҳбар: Менглиев Бахтиёр, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017. Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Элтазаров Жулибой Данабоевич, филология фанлари доктори; Кўчимов Шухрат Норқизилович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Машарипова Умида Абдувохидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инновацион таълим шароитида бошланғич синф ўқувчиларининг нутқ маданиятини шакллантириш методикаси», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Ped191.

Илмий раҳбар: Абдуллаева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Мухитдинова Хадича Сабировна, педагогика фанлари доктори, профессор; Ниёзметова Роза Хасановна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<