OAK sayti » Материалы за Iyun 2018 года
 
25 iyun 2018

Касимова Гулнорахон Зулфикаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Метаболик синдромда жигар ва буйракдаги оксидланиш жараёнларга эндотелий дисфункциясининг таъсири ва уни тиклаш йўллари», 03.00.01–Биокимё (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2018.1.PhD/Tib445.

Илмий раҳбар: Сабирова Рихси Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Саидов Саидамир Абрарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Адилбекова Дилором Бахтиеровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Онадаги сурункали токсик гепатит шароитида туғилган авлоднинг меъда-ичак қон томир тўқималарининг постнатал тараққиёти», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Tib268.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Мавлян-Ходжаев Равшан Шухратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Шавкат Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Тешаев Шухрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Халқаро қозоқ-турк университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Гайбуллаев Элбек Азизбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси кассаликларини ташхислаш ва даволашнинг янгича ёндашуви», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib362.

Илмий маслаҳатчи: Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Супиев Турган Курбанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон); Баймурадов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.И.Мечников номидаги Шимоли-Ғарбий давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Юсупов Валижон Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Электромагнит майдонларнинг табиий ва техноген жараёнлар билан боғлиқ вариациялари», 04.00.06–Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/GM14.

Илмий раҳбар: Абдуллабеков Кахарбай Насирбекович,физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Хамидов Лутфилла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори; Юсупов Рустам Юнусович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Сулайманова Гулчехра Хакимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эмульсияланган маҳсулотларнинг янги турларини тайёрлашда маҳаллий ашёларни қўллаш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T262.

Илмий раҳбар: Мажидов Қаҳрамон Ҳалимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор, Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Ўзпахтаёғ» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Курбанова Мадина Жамшедовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иссиқлик-массаалмашиниш жараёнларини бошланғич импульсли энергия бериб жадаллаштириш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т234.

Илмий раҳбар: Додаев Қўчқор Одилович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Баракаев Нусратилла Ражабович, техника фанлари доктори, доцент; Ғафуров Карим Ҳакимович  техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Икрамов Рустамжон Ғуломжоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гидрогенизацияланган аморф яримўтказгичларнинг оптик ютилиш коэффициенти спектрал характеристикалари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/ FM116.

Илмий маслаҳатчи: Зайнобидинов Сирожиддин Зайнобидинович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Андижон давлат университети ва Наманган муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон миллий университети, Dsc.28.02.2018.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Имамов Эркин Зуннунович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Расулов Рустам Явкачович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Аюханов Рашид Ахметович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ядро физикаси иниститути.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Юсупова Элеонора Фердинандовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Жамоавийлик ва патернализмнинг Ўзбекистон ёшлар сиёсий онги шаклланишига таъсири”, 23.00.03–Сиёсий маданият ва мафкура (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Siyos80.

Илмий раҳбар: Қодиров Анвар Каххорович, фассафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Кучкоров Вахоб Хошимович, сиёсий фанлар доктори; Саифназаров Исмоил, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Шакаров Ўктам Бердибоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Раҳбар ахлоқи ва адолатли бошқарувни ташкил этиш муаммолари”, 23.00.03–Сиёсий маданият ва мафкура (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Siyos69.

Илмий раҳбар: Алимардонов Тўлқин Турдиевич, сиёсий фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Ибодулла Эргашев, сиёсий фанлар доктори, профессор; Утамуродов Акбар, фалсафа фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Отақулов Шухрат Муродуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистонда сиёсий тартибот институтининг демократлашув жараёни”, 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/siyos61.

Илмий маслаҳатчи: Қуранбаев Қаҳрамон Қучқарович, сиёсий фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08. 2017. S.01.08.

Расмий оппонентлар: Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Равшанов Фазлиддин Равшанович, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технологиялар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<