OAK sayti » Материалы за Iyun 2018 года
 
14 iyun 2018

Нишанов Максуджон Шерматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мириззи синдроми диагностикаси ва хирургик тактикасининг хусусиятлари», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib318.

Илмий раҳбар: Назиров Феруз Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.В. Вишневский номидаги Хирургия институти федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Нугманов Нугман Абдуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Халқаро ахборот ҳуқуқи шаклланишининг назарий-амалий хусусиятлари», 12.00.10−Халқаро ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Yu23.

Илмий маслаҳатчи: Хамедов Иса Ахлиманович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Пулатов Юрий Сайфиевич, юридик фанлар доктори, профессор; Исмаилов Бахадыр Исламович, юридик фанлар доктори; Умарахунов Иркин Мирзахидович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Серкаев Қамар Пардаевичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патентлари асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтиссослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта чигитини комплекс қайта ишлаш ва чиқиндилардан самарали фойдаланишнинг илмий-амалий асосларини ишлаб чиқиш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ва қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/T23.

Илмий маслаҳатчи: Салихов Шавкат Исмаилович, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.T.04.01.

“Енгил рафинацияланадиган пахта мойини ва таркибида госсипол миқдори кам бўлган шротни олиш усули”га берилган ихтиро патентига (№IAP 03125-2006 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 05 апрелдаги 02-11/793-сон хулосаси.

“Пахта мойини оқлаш усули”га берилган ихтиро патентига (№IAP 03176-2006 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 05 апрелдаги 02-11/794-сон хулосаси.

“Ўсимлик мойларини рафинациялаш усули”га берилган ихтиро патентига (№IAP 03393-2007 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 05 апрелдаги 02-11/795-сон хулосаси...

14 iyun 2018

Таджибаев Мадаминжон Мирзажановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Fabaceae, Gentianaceae, Euphorbiaceae, Resedaceae ва Asteraceae туркум ўсимликларидан фенол ва азот сақловчи бирикмаларни ажратиб олиш ва идентификациялаш», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/К15.

Илмий маслаҳатчи: Ботиров Эркин Хожиакбарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Шавкат Вохидович, кимё фанлари доктори, профессор; Матчанов Алимжон Давлатбоевич, кимё фанлари доктори; Рамaзанов Нурмурод Шералиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Қурбанназарова Раънохон Шараповнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳужайра ҳажм бошқарилиш тизимининг ион механизмларини тавсифлаш», 03.00.02–Биофизика ва радиобиология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В6.

Илмий маслаҳатчи: Сабиров Равшан Заирович, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Арипов Тахир Фатихович, биология фанлари доктори, профессор, академик; Мирходжаев Улуғбек Закирович, биология фанлари доктори, профессор; Сыров Владимир Николаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Иммунология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Шакирова Шоҳида Юсуповнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бобожон Саноийнинг адабий-ирфоний мероси», 10.00.10–Матншунослик ва адабий манбашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil54.

Илмий раҳбар: Имомназаров Муҳаммад Султонович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Иномхўжаев Раҳмонхўжа, филология фанлари доктори, профессор; Очилов Эргаш, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Касимова Раъно Рахматуллоевнанинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тўй ва мотам маросим фольклори матнларининг инглизча таржимасида этнографизмларнинг берилиши», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil.153.

Илмий раҳбар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSс.27.06.2017.Fil.21.01

Расмий оппонентлар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Турдимов Шомирза Ғаниевич, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Хуррамов Абдимажид Моликовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Панжарадаги икки заррачали системага мос баъзи модел операторининг спектрал хоссалари», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM55.

Илмий раҳбар: Лакаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Халмухамедов Алимжан Рахимович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Имомқулов Севдиёр Акрамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Мамиров Бердиёр Улугбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Панжарадаги икки заррачали Шредингер оператори хос қийматларининг қўзғалишлари», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/FM150.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Жаниқул Ибрагимович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Ғанихўжаев Расул Набиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Яхшибоев Мамадиёр Умирович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Математика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 iyun 2018

Мадрахимов Шавкат Халимовичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тўқув машиналари қайишқоқ элементли батан механизмининг конструкцияларини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш», 05.02.03–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т271.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Илмий раҳбар: Джураев Анвар Джураевич, техника фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<