OAK sayti » Материалы за 27.06.2018
 
27 iyun 2018

Рузиев Юнус Самандаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарафшон водийсида яшовчи эмизикли аёлларда эссенциал гемопоэтик микроэлемент-темир алмашинуви», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/B93.

Илмий раҳбар: Мирахмедов Анвар Каримович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Кучкарова Любовь Салижановна, биология фанлари доктори, профессор; Нурбаев Бахтиёр Ширинович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Андижондавлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Қаршиев Абдуҳошим Хўжақуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юқори қовушқоқли нефть конларида жадаллашган тарзда суюқлик олиш самарадорлигини ошириш», 04.00.13–Нефть ва газ конларини ўзлаштириш ҳамда ишлатиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/T584.

Илмий раҳбар: Агзамов Аваз Хамидиллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефт-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети ва И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

Расмий оппонентлар: Ли Роберт Чанирович, техника фанлари доктори; Акрамов Бахшилло Шафиевич, техника фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: «Ўзнефтгазқазибчиқариш» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Меликулова Гавҳар Эшбоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий Қизилқум фосфоритларидан озуқавий аммоний ва кальций фосфат олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Т625.

Илмий раҳбар: Усманов Илхам Икрамович, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафаат Сатторович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Шамшидинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Мамарозиков Усмонжон Довроновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чотқол-Қурама минтақаси плитаичи интру­зив магматизмининг маъдандорлиги (Ўрта Тянь-Шань)», 04.00.03–Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/GM5.

Илмий маслаҳатчи: Ахунджанов Рахмаджон, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Конеев Рустам Исмаилович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Умарходжаев Маврузбек Умарходжаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Мустафин Сабир Кабирович, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Уранкамёбметгеология» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Акмалов Шамшодбек Бахтияровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Геоахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда ирригация тизимларида сув ресурсларини гидравлик ҳисобини юритишни такомиллаштириш», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T622.

Илмий раҳбар: Арифжанов Айбек Мухамеджанович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Сафаров Эшқобил Юлдашович, техника фанлари доктори, профессор; Шаазизов Фаррух Шаакбарович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Кучкарова Дилафруз Хуррамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кичик дарё ҳавзалари сув ресурсларини гидравлик бошқариш усуллари», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2. PhD/T130.

Илмий раҳбар: Махмудов Эрназар Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори; Гловацкий Олег Яковлевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Очилов Шуҳратулла Атоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Поналаб маҳкамланадиган тиқин ёрдамида параллел-яқинлашган скважинали зарядлар билан баланд поғоналарни портлатиш усулини ишлаб чиқиш», 04.00.10–Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T265.

Илмий раҳбар: Насиров Ўткир Фатидинович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Тошов Жавохир Буриевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбеккўмир» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Махмудов Дилмурод Рахматжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сиқилган муҳит ўлчамларини бошқариш йўли билан портлатишда тоғ жинслари массивини майдалаш самарадорлигини ошириш», 04.00.10–Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T188.

Илмий раҳбар: Умаров Фарходбек Яркулович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Мислибаев Илхом Туйчибаевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбеккўмир» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Казаков Азиз Нигмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олтин рудали конларни ер ости усулида қазиб олишдаги динамик кўринишда содир бўладиган кон босимини тадқиқ қилиш», 04.00.09–Маркшейдерия (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т264.

Илмий раҳбар: Саййидқосимов Саййиджаббор Саййидқосимович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Нурпеисова Маржан Байсановна, техника фанлари доктори, профессор; Жўраев Даврон Оқназарович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбекистон геотехнология ва рангли металлургия илмий-тадқиқот ва қидирув лойиҳалаш институти» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Арустамян Армен Михайловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қимматбаҳо металларнинг ажралишини оширишни таъминлаб берадиган мис, мис-молибден рудаларини бойитишнинг комплекс технологиясини тадқиқ қилиш, ишлаб чиқиш ва жорий қилиш», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т623.

Илмий раҳбар: Санақулов Қувандиқ, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Петухов Олег Федорович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “Минерал ресурслар институти” ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<