OAK sayti » Материалы за 08.06.2018
 
08 iyun 2018

Абдикаликов Фархад Абдижалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Регрессия моделларида шартли функционалларнинг статистик баҳоларини тадқиқ қилиш», 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/FM165.

Илмий раҳбар: Абдушукуров Абдурахим Ахмедович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти. DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Хусанбоев Ёқубжон Мухамаджонович, физика-математика фанлари доктори; Сагидуллаев Калмурза Сапарбаевич, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Каримова Дилрабо Эргашевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ички ишлар органлари терговчисининг жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлигини такомиллаштириш», 12.00.09–Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Yu65.

Илмийраҳбар: Пулатов Бахтиёр Халилович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Пулатов Юрий Сайфиевич, юридик фанлар доктори, профессор; Рахмонова Сурайё Махмудовна, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Курбанов Нурали Абдурахмоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дилатацион кардиомиопатия: алоҳида шаклларининг клиник-функционал ўзига хослиги, иммун-генетик картинаси ва беморлар ҳаёт прогнози», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Tib293.

Илмий маслаҳатчи: Курбанов Равшанбек Давлетович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

Расмий оппонентлар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Фомин Игорь Владимирович,  тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Носиров Шомурод Носирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик М. Миррахимов номидаги Кардиология ва терапия миллий маркази (Қирғизистон).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга мойиллик...

08 iyun 2018

Қурбонов Абдуқодир Кенжаевичнинг фалсафа доктори (РhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида фиброз жараёнларининг ўрни ва унда даволашни мувофиқлаштириш», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib338.

Илмий раҳбар: Гадаев Абдигаффор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.26.04.2018.Тib.64.01.

Расмий оппонентлар: Тулабоева Гавхар Миракбаровна, тиббиёт фанлари доктори; Кенжаев Маджид Латипович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Рашидов Рустам Расуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Афғон давлатчилиги шаклланишига халқаро ва минтақавий жараёнларнинг таъсири”, 23.00.04–Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Siyos81.

Илмий раҳбар: Ёвқочев Шухрат Акмалевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, DSc.28.12.2017.S.21.02.

Расмий оппонентлар: Туляганова Нихола Узбековна, сиёсий фанлар доктори, профессор; Жўраев Сайфиддин Ахматович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Мўминова Нигора Хайритдиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақидаги эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Акушерликда септик ҳолатларни олиб боришнинг дифференциал тактикаси, эрта ташхиси ва прогнозлашнинг замонавий мезонлари”, 14.00.01–Акушерлик ва гинекология ва 14.00.25–Клиник-лаборатор ва функционал диагностика (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: В2017.1.DSc/Tib.23.

Илмий маслахатчилар: Каримова Феруза Джавдатовна, тиббиет фанлари доктори, профессор; Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиет фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Пахомова Жанна Евгеньевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Нигматуллаева Мастура Нуруллаевана, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хайбулина Зарина Руслановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Украина Миллий тиббиёт фанлар академиясининг Перинатология, акушерлик ва гинекология институти.

Диссертация йўналиши: амалий ахамиятга молик...

08 iyun 2018

Мирсалихова Фируза Лукмановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Обоснование комплексной программы профилактики и лечения кариеса зубов у детей младшего школьного возраста», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib236.

Илмий маслаҳатчи: Даминова Шахноза Бадриддиновна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Супиев Турган Курганович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик (Қозоғистон Республикаси); Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Муртазаев Саидмуродхон Саидалоевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Uppsala University( Швеция).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Жуманазаров Хуршид Сирожиддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбекларнинг халқ табобати билан боғлиқ анъаналари (тарихий-этнологик тадқиқот)”, 07.00.07–Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В.2017.2.PhD/Tar152.

Илмий раҳбар: Аширов Адҳамжон Азимбаевич, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Дониёров Алишер Худойбердиевич, тарих фанлари доктори, профессор; Қурбонова Манзила Боқиевна, тарих фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Усмонов Муртоз Шодиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Жанубий Ўзбекистон қўнғиротлари (XIX аср охири – ХХ асрнинг биринчи ярми, тарихий-этнологик таҳлил)”, 07.00.07–Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.1.PhD/Tar65.

Илмий раҳбар: Бўриев Очил, тарих фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти. DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Улуғбек Сайданович, тарих фанлари доктори; Турсунов Сайфулла Нарзуллаевич, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...