OAK sayti » Материалы за 04.06.2018
 
04 iyun 2018

Реймова Зухра Абатбаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Yu71.

Илмий маслаҳатчи: Рузметов Хайрулло Ибадуллаевич, юридик фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлар доктори, профессор; Мухамедов Ўткирбек Хазратқулович, юридик фанлар доктори, профессор; Pузиев Зафар Райимович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 iyun 2018

Ярашев Қувондиқ Сафаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурхондарё ботиғи парагенетик ландшафт комплекслари ва уларни геоэкологик районлаштириш», 11.00.01–Табиий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.3.PhD/G28.

Илмий раҳбар: Абдулқосимов Али, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор; Боймирзаев Каримжон Мирзаахмедович, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давдат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...