OAK sayti » Материалы за Iyun 2018 года
 
29 iyun 2018

Шадманов Мирзамахмуд Алишеровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ОИВ-ассоцирланган сийдик йўллари инфекцияси (тарқалиши, клиник кечиши, фармакоэпидемиологияси ва даволашни оптималлаштириш йўллари)», 14.00.31–Урология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib231.

Илмий раҳбар: Юлдашев Файзулло Юлдашевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Алчинбаев Мирзакарим Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Мухтаров Шухрат Турсунович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Миллий радиология тиббиёт тадқиқот маркази» федерал давлат бюджт муассасаси филиали Н.А. Лопаткин номидаги Урология ва интервенцион радиология илмий-тадқиқот институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик..

29 iyun 2018

Камолов Бахтиёр Хасанбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Наманган вилоятида экотуризмнинг ҳудудийлик, даврийлик ва комплекслик хусусиятлари», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/G26.

Илмий раҳбар: Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Баҳритдинов Баходир Арифович, география фанлари доктори, профессор; Шамуратова Нигора Тахировна, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий-амалий аҳамиятга молик...

29 iyun 2018

Махмудов Рустамжон Расулжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Plantago major L. ва Plantago lanceolata L. ўсимликларининг фенол бирикмалари ва уларнинг биологик фаоллиги», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/K18.

Илмий раҳбар: Абдулладжанова Нодира Гуломжановна, кимё фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.K/В/T.37.01.

Расмий оппонентлар: Гафуров Махмуджон  Бакиевич, кимё фанлари доктори; Рахманбердиева Раъно Каримовна, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 iyun 2018

Хашаев Муслим Мусагитовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «AIIIBкенг зонали яримўтказгичларда бўш жой ва киритмаларнинг ўз ҳолича шаклланиш жараёнларининг ривожланиш механизми», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM41.

Илмий раҳбар: Лейдерман Ада Юльевна, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, DSc.30.05.2018.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Расулов Рустам Явкачович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Арипов Хайрулла Кабулович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 iyun 2018

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясида бўлиб ўтган пресс-конференция тўғрисида

   2018 йил 28 июнь Олий аттестация комиссиясида пресс-конференция ҳамда илмий тадқиқотчиларни илмий даражаларда тасдиқланганлик тўғрисидаги дипломни топшириш тадбири бўлиб ўтди. Унда ОАК раиси «Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар аттестацияси натижалари» мавзуида маъруза қилди. Маърузада ОАКда бугунги кунга қадар амалга оширилган ишлар, жумладан: “ОАК низомлари қайта ишланиб, тасдиқланди ва Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилди. Мазкур низомларда халқаро илғор амалиёт, самарали илмий фаолиятни рағбатлантириш, диссертация сифати ва самарадорлигини ошириш, имтиҳонлар таркибини оптималлаштириш ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш кабиларга алоҳида эътибор қаратилган...

28 iyun 2018

Рахманов Анваржон Тожибоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дисперс муҳитлар параметрларини назорат қилиш учун зондли яримўтказгич ўзгарткичини ишлаб чиқиш ва уни тайёрлаш технологияси», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/ Т144.

Илмий маслаҳатчи: Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон Миллий университети, Dsc.28.02.2018.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Рахматов Ахмад Зайнидинович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Абдукадиров Мухиддин, техника фанлари доктори, профессор; Тагаев Марат Боймуратович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Фазилова Дилбархон Шамурадовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сунъий йўлдош технологиялари асосида Ўзбекистон миллий координаталар референц тизимини ишлаб чиқиш», 01.03.01–Астрономия (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.DSc/FM106.

Илмий маслаҳатчи: Эгамбердиев Шухрат Абдуманнапович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Астрономия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Малкин Зиновий Меерович,физика-математика фанлари  доктори, катта илмий ходим; Хусомиддинов Сабриддин Самарович,  физика-математика фанлари доктори, профессор; Ильясов Сабит Пулатович, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Россия Фанлар академияси Астрономия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Утениязова Айсара Бегмуратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «MeFX (Me-Sr,Ba; X-Cl,I) кристалларида радиацион ҳодисалар», 01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси  (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/FM119.

Илмий раҳбар: Нуритдинов Иззатилло, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимова Эльвира Мемитовна, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим; Рамозонов Асрор Ҳамроевич, физика-математика фанлари номзоди.

 Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Надирбеков Махмуджон Сулаймановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лантанид ва актинид ядроларнинг уйғонган коллектив ҳолатларининг хусусиятлари ва уларнинг шаклини ўзгариш динамикаси», 01.04.08–Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM34.

Илмий маслаҳатчи: Ярмухамедов Рахим, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Муминов Толиб Мусаевич, физика-математика фанлари  доктори, профессор, академик; Адамян Гурген Григорьевич, физика-математика фанлари  доктори; Бекмирзаев Рахматулла Нурмуродович,  физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Физика-техника институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Эрназарова Ёрқиной Оллабергановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шахс фаолиятида касбий ва ахлоқий маданият уйғунлиги», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (маданият фалсафаси).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fаl82.

Илмий раҳбар: Нурматова Мукарам Ахмедовна, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор;  Туленова Гулмира Жандаровна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<