OAK sayti » Материалы за May 2018 года
 
22 may 2018

Джамалова Ширин Абдумуратовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қанд касаллигида кўрланиш натижасида ногиронланиш: ҳозирги аҳвол, тиббий ёрдамини ташкил этиш ва профилактик чораларни такомиллаштириш», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент ва 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1DSc/Тib119.

Илмий маслаҳатчилар: Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Набиев Абдували Мирзалиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Юсупалиев Баходир Кахрамонович, тиббиёт фанлари доктори; Камилов Холиджон Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Бекбаулиева Гулистон Ниетбаевна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Санкт-Петербург давлат педиатрия тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Туляганова Нодирахон Маликовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болалардаги церебрал инсультнинг хавф омиллари, этиологик ва клиник-нейровизуализацион хусусиятлари», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib78.

Илмий раҳбар: Шамансуров Шаанвар Шамуратович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Рахимбаева Гульнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Садикова Гулчехра Кабуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Неъматова Юлдуз Одилжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Наманган вилояти ойконимларининг тарихий-лисоний тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Fil415.

Илмий раҳбар: Улуқов Носиржон Муҳаммадалиевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Одилов Ёрқинжон Раҳмоналиевич, филология фанлари доктори; Охунов Носиржон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Қурбонова Сайёрахон Махамадалиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бадиий матнда шахс хусусиятларини ифодалаш», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil230.

Илмий раҳбар: Хакимов Мухаммад Хўжахонович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич, филология фанлари доктори, профессор; Раҳимов Усмонжон Эргашевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Дарвишов Иброхим Ўрмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жануби-ғарбий Наманган шевалари фонетик-фонологик хусусият-ларининг ареал тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Fil257.

Илмий раҳбар: Набиева Дилора Абдухамидова, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Муминов Сидиқжон Мирсобирович, филология фанлари доктори,  профессор; Собиров Абдулҳай Шукурович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Қўқон давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

21 may 2018

Самадов Фуркатжон Носибжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда инсультдан кейинги эпилептик хуружларнинг клиник ва иммуногенетик жихатлари», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib76.

Илмий раҳбар: Шамансуров Шаанвар Шамуратович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Рахимбаева Гулнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Садикова Гулчехра Кабуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

21 may 2018

Саидходжаева Саида Набиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда диққат етишмовчилиги ва гиперфаоллик синдромининг клиник-нейрофизиологик ва генетик хусусиятлари», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib310.

Илмий раҳбар: Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Шамансуров Шаанвар Шамуратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аликулова Нигора Абдукадыровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Иваново давлат тиббиёт академияси (Россия Федерацияси).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

21 may 2018

Мамадиёров Абдибулло Мийлиевичнинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кўп тармоқли даволаш-профилактика муассасаларини дори воситалари билан таъминлаш сифатини ошириш учун ташкилий ёндашув», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.3.PhD/Tib378.

Илмий раҳбар: Ризаев Жасур Алимджанович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Тib.31.01.

Расмий оппонентлар: Шахноза Тулкиновна Искандарова, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Атаджан Каримович Хамраев, тиббиёт  фанлари  доктори;

Етакчи ташкилот: Шимоли-ғарбий давлат тиббиёт университети (Санкт-Петербург, Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

21 may 2018

Азимова Шахнозахон Шарафутдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек популяцияcига хос булган экзоген-конституционал семиз болалар ва ўсмирларда метаболик синдромни ташхислаш», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib194.

Илмий раҳбар: Рахимова Гульнара Нишановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик Я.Х.Тўракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Ахмедова Шахноза Улугбековна, тиббиёт фанлари номзоди; Шодикулова Гуландом Зикрияевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қирғизистон давлат тиббиёт малака ошириш ва қайта тайёрлаш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

21 may 2018

Аҳророва Шаҳло Ботировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Идиопатик юз нерви невропатияси жинс диморфизми аспектида (клиник-патогенетик таҳлил)», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.Phd/Tib430.

Илмий раҳбар: Аликулова Нигора Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Рахимбаева Гулнара Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Садикова Гулчехра Кабуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд тиббиёт институти.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<