OAK sayti » Материалы за May 2018 года
 
26 may 2018

Жалилов Зарафшон Бахшуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «IX–XII асрларда шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш технологияларини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Ped161.

Илмий раҳбар: Махмудов Мелс Хасанович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Эгамбердиева Нодира Мелибаевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Қаххарова Матлуба Маннофовна, фалсафа фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 may 2018

Каримов Комилжон Абдурахимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Педагог кадрлар малакасини ошириш тизимида ахборот-таълим муҳитини такомиллаштириш”  (касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш мисолида), 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped89.

Илмий раҳбар: Джураев Рисбой Хайдарович,педагогика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрта махсус касб-ҳунар таълими тизими кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Муслимов Нарзулла Алиханович, педагогика фанлари доктори, профессор; Олимов Ширинбой Шарофович, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Жиззах педагогика институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

25 may 2018

Кулматов Бахрам Гулямовичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тилини инновацион технологиялар ёрдамида ўқитишда CEFR мезонларидан фойдаланишнинг назарий асосларини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped149.

Илмий раҳбар: Бакиева Гуландон Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Ризаев Баходир Хайдарович, филология фанлари доктори, профессор; Мисиров Соҳибжон Абдупаттаевич, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Илхамов Шавкат Исламовичнинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSс/Iqt126.

Илмий маслаҳатчи: Ғуломов Саидахрор Саидахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Қурбанов Зият Ниязович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Исманов Иброхим Набиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Сафаров Джахонгир Исмоиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экология соҳасида қонун ҳужжатлари тизими ва уларни кодификациялаш», 12.00.06–Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Yu38.

Илмий маслаҳатчи: Файзиев Шуҳрат Ҳасанович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Усмонов Мухаммади Бахритдинович, юридик фанлар доктори, профессор; Насриев Илхом Исмоилович, юридик фанлар доктори, профессор; Камалов Ойбек Ахматович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси 2018 йилнинг 30 май куни бўлиб ўтади. Мажлисда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:

 

1. Аттестация ишларини кўриб чиқиш

2. Илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар таркибига

ўзгартириш киритиш ҳақида

3. Бир марталик илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар тузиш

4. Ихтисосликлар бўйича малакавий имтиҳонлар дастурларини

тасдиқлаш ҳақида...

25 may 2018

Чижу Жу(Zhu QiJu)нинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида АКТ/NGN технологияларини қўллаш орқали унумдорликни ошириш жараёнларини моделлаштириш», 08.00.06–Эконометрика ва статистика (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt32.

Илмий раҳбар: Шодиев Турсун Шодиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Хатамов Очилди Курбанович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Салимов Бахтиёр Таджиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Имомназарова Шаҳодатхон Хабитовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Ўзбек фольклорида ўлан жанри (ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва бадиияти), 10.00.08–«Фольклоршунослик» (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil96.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Илмий раҳбар: Жўраев Маматқул, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Ёрматов Исомиддин Турғунович, филология фанлари доктори; Қаҳҳорова Шаҳноза Абдумўминовна, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Бабаджанов Хасан Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги трансформацион жараёнлар», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.2.PhD/Tar119.

Илмий раҳбар: Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Ражабов Қахрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор; Юнусова Хуршида Эркиновна, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Низомий номидагиТошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 may 2018

OAK byulleteni jurnali

“OAK Bulleteni”

“OAK Bulleteni” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 9-sentyabrdagi 421-sonli qarori asosida chop etiladi.

“OAK Bulleteni” jurnalida izlanuvchilarning dissertatsiya tadqiqotlari mavzulari, dissertatsiya annotatsiyasi bilan birgalikda doktorlik dissertatsiyalari himoya qilinishi, talabgorlarga fan doktori ilmiy darajasi berilishi hamda ilmiy unvonlar berilishi to‘g‘risidagi axborot va boshqa ma’lumotlar, shuningdek, oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o‘tkazishda ochiqlik va oshkoralikni ta’minlash maqsadida OAK faoliyati masalalari yoritiladi.    

 

OAK Bulleteni” jurnalining 2017 yil 3-4-sonlarida e'lon qilingan dissertatsiya mavzulari: yuklab olish 2017-3-4-Mavzular.pdf [1,86 Mb] (yuklashlar soni: 962)

OAK Bulleteni” jurnalining 2018 yil 1-sonida e'lon qilingan dissertatsiya mavzulari: yuklab olish 2018-1-Mavzular.pdf [1,33 Mb] (yuklashlar soni: 1490)

OAK Bulleteni” jurnalining 2018 yil 2-sonida e'lon qilingan dissertatsiya mavzulari: yuklab olish 2018-2-Mavzular.pdf [893,28 Kb] (yuklashlar soni: 1900)

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<