OAK sayti » Материалы за 30.05.2018
 
30 may 2018

Байхонов Баҳодиржон Турсунбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларни тармоқлараро тақсимлашнинг эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш», 08.00.06–Эконометрика ва статистика (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt73.

Илмий маслаҳатчи: Алимов Раимжон Хакимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидаҳрор Саидаҳмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Атаниязов Болтабой, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абдугаффаров Абдуҳалил, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 may 2018

Носиров Илҳом Аббосовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий ресурслардан фойдаланиш соҳасида экологик менежментнинг услубий асосларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1DSc/Iqt31.

Илмий маслаҳатчи: Иватов Ирисбек, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Гулямов Саидахрор Саидахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Турсунходжаев Марат Лутфуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Суюнов Дилмурод Холмуродович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 may 2018

Алимова Насиба Усмановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Регистр ўтказиш мобайнида Ўзбекистонда 1-тур қандли диабетли болалар ва ўсмирлар даволашни ва эпидемиологияси», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib190.

Илмий раҳбар: Рахимова Гульнара Нишановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик Я.Х.Тўракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори; Урманова Юлдуз Махкамовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон узлуксиз таълим тиббиёт университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 may 2018

Маматмусаева Фотима Шайдуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Вирусли гепатит билан касалланган болаларда билиар тизим ўзгаришларининг клиник-лаборатор хусусиятлари», 14.00.10–Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib245.

Илмий раҳбар: Туйчиев Лазиз Надирович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Таджиев Ботир Мирхашимович, тиббиёт фанлари доктори; Ибадова Гулнара Алиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вирусология илмий-текшириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 may 2018

Мусаев Мансур Турсунпўлатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Глобаллашув шароитида миссионерлик ва прозелитизмнинг жамият хавфсизлигига таҳдиди”, 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Siyos39.

Илмий раҳбар: Равшанов Фазлиддин Равшанович, сиёсий фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Саидолимов Саидхон Талъат ўғли, сиёсий фанлар доктори, доцент; Самаров Рустам Садриддинович, фалсафа фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 may 2018

Муртозова Саҳодат Бўриевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “XIX аср охири – ХХ асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон мусиқа маданиятидаги трансформация жараёнлари”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tar125.

Илмий раҳбар: Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи,  ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Таr.01.04.

Расмий оппонентлар: Хожиакбар Хамидов, тарих фанлари доктори, профессори Ишанходжаева Замира Райимовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти...

30 may 2018

Мавланов Шавкат Муртазаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг маънавий трансформацияси», 23.00.03–Сиёсий маданият ва мафкура.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Siyos58.

Илмий раҳбар: Қуранбаев Қаҳрамон Қўчқорович, сиёсий фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Алимардонов Тўлқин Турдиевич, сиёсий фанлар доктори, доцент; Сирожов Ойбек Очилович, сиёсий фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 may 2018

Қосимова Нафиса Фарҳодовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лисоний белги асимметрияси ва унинг сўроқ гап таржимасида воқеланиши», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2PhD/Fil.211.

Илмий раҳбар: Мирзаев Ибодулла Камолович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сиддиқова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори, профессор; Мирсанов Ғайбулло Қулмуродович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертациянинг йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 may 2018

Ирзаев Баҳром Шаймаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мусиқа маданиятининг ривожланиши”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Tar15.

Илмий раҳбар: Ҳасанов Бахтиёр Вахапович, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Эргашева Юлдуз Алимжановна, тарих фанлари доктори, профессор; Ҳамидов Ҳожиакбар, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети...

30 may 2018

Джуманиязова Феруза Джуманазаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Илк ўрта асрларда Тохаристон ва Кобул водийсида туркий сулолалар», 07.00.03–Жаҳон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tar209.

Илмий раҳбар: Аблат Ходжаев, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.Tar.44.01.

Расмий оппонентлар: Аҳмедов Ашраф, тарих фанлари доктори, профессор; Атаходжаев Азимхўжа Музафарович, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<