OAK sayti » Материалы за 22.05.2018
 
22 may 2018

Абдухалилов Абдулло Абдухамитовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жамиятни модернизациялаш шароитида давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш (бандлик жараёнлари мисолида)», 22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи (социология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Sots8.

Илмий раҳбар: Ганиева Марифат Хабибовна, социология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар:Умаров Абдусалом Адилович, социология фанлари доктори, профессор; Матибаев Тошпулат Болтабаевич, социология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Турғунов Абдурашид Абдуманнобовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мамлакатни модернизациялаш шароитида юқори синф ўқувчиларини касб-ҳунарни мустақил танлашга тайёрлашнинг ташкилий-педагогик тизимини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped238.

Илмий раҳбар: Тайлаков Норбек Исақулович, педагогика фанлари доктори,  профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нукус давлат педагогика институти, Қорақалпоқ давлат университети, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.58.01.

Расмий оппонентлар: Утебаев Тажибай Тилеумуратович, педагогика фанлари доктори;  Ходжаниязов Сардор Умарович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Абдуллаев Алтинбек Янгибаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини ошириш методологиясини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt55.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Норбой Ғаниевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон  Республикаси Банк-молия академиясива Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Бобакулов Тулкин Ибадуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Исмаилов Алишер Агзамович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Раҳмонов Ғаффоржон Рўзматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Fil387.

Илмий раҳбар: Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Муминов Сидиқжон Мирсобирович, филология фанлари доктори,  профессор; Қодиров Зиёидин Мамадалиевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Темирова Маҳбубахон Алибековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек ва қирғиз халқ мақоллари типологияси», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil165.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

Илмий раҳбар: Мирзаева Салимахон Райимжоновна, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Турдимов Шомирза Ғаниевич, филология фанлари доктори; Жамгырчиева Гулина Толобаевна,  филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Эшанова Зилола Қўчқаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқ достонларида тоғ образи: генезиси ва бадиий талқинлари», 10.00.08– Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Fil442

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

Илмий раҳбар: Мирзаева Салимахон Райимжоновна, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Эшонқулов Жаббор Солиевич, филология фанлари доктори; Аҳмедова Ойгул Маҳамадалиевна, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Мансуров Улуғбек Умаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “1917–1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарлари тарихи”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В.2017.1.PhD/Tar23.

Илмий раҳбар: Зияева Доно Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Маҳкамова Нодира Рахмановна, тарих фанлари доктори; Шарафиддинов Абдуғаффор, тарих фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Қолқанов Нуриддин Ташпулатовичнинг фалсафа доктори(PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Замонавий шароитда сиёсий етакчи имижининг шаклланиш жараёни», 23.00.03– Сиёсий маданият ва мафкура (сиёсатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Siyos25.

Илмий раҳбар: Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Қодиров Анвар Қаххарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Алимардонов Тулқин Турдиевич, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Қучқаров Беҳзод Хошимжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Яримўтказгич-диэлектрик чегара бўлими фазаларининг динамик хоссалари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM42.

Илмий раҳбар: Мамaткаримов Одилжон Охундадаевич, физика-математика фанлари доктори.

 Диссертация бажарилган муассасалар номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.28.02.2018.FM.60.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Абдулазиз Вахитович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Каримов Иброхим Набиевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 may 2018

Джамалова Ширин Абдумуратовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қанд касаллигида кўрланиш натижасида ногиронланиш: ҳозирги аҳвол, тиббий ёрдамини ташкил этиш ва профилактик чораларни такомиллаштириш», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент ва 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1DSc/Тib119.

Илмий маслаҳатчилар: Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Набиев Абдували Мирзалиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Юсупалиев Баходир Кахрамонович, тиббиёт фанлари доктори; Камилов Холиджон Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Бекбаулиева Гулистон Ниетбаевна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Санкт-Петербург давлат педиатрия тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<