OAK sayti » Материалы за 19.05.2018
 
19 may 2018

Шаназарова Гулёрахон Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни бошқариш механизмларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.3.PhD/Iqt360.

Илмий раҳбар: Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Рахимова  Дилфуза  Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абдураупов Рустам Рамзович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 may 2018

Худойқулов Хуршид Хуррамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фонд бозори активларини баҳолаш механизмини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Iqt291.

Илмий раҳбар: Мустафақулов Шерзод Игамбердиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Тошмуродова Бувсара Эгамовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Пўлатов Дилшод Хакбердиевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 may 2018

Курбаниязов Шахзодбек Каримовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қурилиш материаллари саноатида корпоратив бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини жорий этиш самарадорлиги», 08.00.13 –Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.2.PhD/Iqt183.

Илмий раҳбар: Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Рахимова Дилфуза Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Суюнов Дилмурод Холмурадович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл ва муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 may 2018

Ҳамдамов Омонулло Неъматуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Корхоналарда молиявий менежмент тизимини такомиллаштириш», 08.00.07– Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt216.

Илмий раҳбар: Ташмурадова Бувсара Эгамовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Норбой Ғаниевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Кудайбергенов Жанполат Шамуратович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик..l.

19 may 2018

Ханкелдиева Гузал Шеровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корпорацияларни бошқаришнинг илмий-методологик асослари», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Iqt127.

Илмий маслаҳатчи: Гулямов Саидахрор Саидахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Йўлдошев Нуритдин Қурбонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хошимов Акром Абдиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Суюнов Дилмурод Холмуродович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 may 2018

Раджабов Отабек Искандаровичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий коллаген олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва унинг асосида гемостатик буюмлар яратиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. PhD/К20.

Илмий раҳбар: Тўраев Аббосхон Сабирханович, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

«Коллаген субстанциясини олиш усули»га берилган ихтиро патентига (№IAP 04736-2013й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 2 апрелдаги 02-11/724-сон хулосаси берилган.

«Коллаген қопламали ғовак материални олиш усули»га берилган ихтиро патентига (№IAP 05125-2015й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 2 апрелдаги 02-11/723-сон хулосаси берилган...

19 may 2018

Утемуратова Гулширин Нажиматдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жанубий Оролбўйи шароитида сичқонсимон кемирувчиларнинг экологик-популяцион таҳлили», 03.00.10–Экология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B39.

Илмий раҳбар: Мамбетуллаева Светлана Мирзамуратовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Шакиров Заир Саатович, биология фанлари доктори; Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич, биология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 may 2018

Хамдамова Шохида Шерзодовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саноат чиқиндиларидан комплекс таъсир этувчи кальций хлорат тутган дефолиант олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/T150.

Илмий маслаҳатчи: Тухтаев Сайдиахрал, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Беглов Борис Михайлович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Султонов Баходир Элбекович,техника фанлари доктори; Хамракулов Зоҳидбек Абдусамадович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 may 2018

Бауатдинов Ташкенбай Салиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон фосфорити ва глауконитини кимёвий фаоллаштириш асосида фосфоритли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Т500.

Илмий раҳбар: Таджиев Сайфитдин Мухитдинович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Нурмуродов Тулқин Исамуродович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...