OAK sayti » Материалы за 18.05.2018
 
18 may 2018

Мирсагдиев Орифжон Алимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон темир йўлларида пакетли коммутацияни қўллаган ҳолда тезкор технологик алоқа тизимларини такомиллаштириш», 05.04.01–Телекоммуникация ва компьютер тизимлари, телекоммуникация тармоқлари ва қурилмалари. Ахборотнинг тақсимлаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2018.2.PhD/T405.

Илмий раҳбар: Халиков Абдулхақ Абдулхаирович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.28.12.2017.Т.07.02.

Расмий оппонентлар: Иногамов Акмал Муратович, техника фанлари доктори; Камалов Юнус Каримович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Усманов Дилшадбек Турсунбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қийин учувчи органик бирикмаларни юқори сезгирликда аниқлаш ва ўрганишнинг ионлашиш усулларини ривожлантириш», 01.04.04–Физик электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/FM96.

Илмий маслаҳатчи: Ашуров Хатам Бахронович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Эрвье Юрий Юрьевич, физика-математика фанлари доктори, доцент; Ташатов Алланазар Каршиевич, физика-математика фанлари доктори, доцент; Исаханов Зинабидин Абилпейзович, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Бекпулатов Илхом Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Наноўлчамли металл силицид плёнкалар олиш ва уларнинг физик хоссалари», 01.04.04–Физик электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM98.

Илмий раҳбар: Рисбаев Абдурашит Сарбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Ашуров Хотам Бахронович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Матёқубов Муҳаммад Махсудовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мосланган манбали ночизиқли умумий Кортевег-де Фриз тенгламасини даврий функциялар синфида интеграллаш», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/FM110.

Илмий раҳбар: Хасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Урганч давлат университети, Қорақалпоқ давлат университети, PhD.28.12.2017.FM.55.01.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Хоитметов Умид Азадович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Қулдошев Аслиддин Турсуновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг глобаллашуви ва уни бошқариш хусусиятлари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal45.

Илмий раҳбар: Мамашокиров Саидмурод, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети,  DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Саломова Ҳакима Юсуповна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Мусаев Одил Раҳматович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт акадимияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Саматов Хуршид Улмасжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Махдуми Аъзам Косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни», 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fal73.

Илмий раҳбар: Каримов Сайимназар, фалсафа фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Наврўзова Гулчеҳра Неъматовна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Қодиров Муҳаммаджон, фалсафа фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.  

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Собитов Ўлмасбой Тожахмедовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мирзачўлни эскидан ўзлаштирилган ҳудудлари тупроқларининг эволюцияси ва унумдорлиги», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В51.

Илмий раҳбар: Қўзиев Рамазон Қўзиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Турсунов Хамза Ҳамдамович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Намазов Хушвақт Қараханович, биология фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Усманова Шоира Равшанбековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали генераллашган пародонтитда эндотелиал дисфункция ва неоангиогенез маркерларининг диагностик ва прогностик аҳамияти», 14.00.21–Стоматология ва 14.00.25–Клиник лобаратор ва функционал диагностика (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib316.

Илмий раҳбарлар: Камилов Хайдар Пазилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжиметов Абдугафур Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Хабилов Ниғмон Луқмонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.И.Евдокимов номидаги Москва давлат стоматология универстети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Акрамова Хурсандой Абдумаликовнанинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси тўғрисида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисосликлар шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кам вазнли чақалоқлар туғилишининг башорат мезонлари ва улар ҳаётининг биринчи йилида ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Дисертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib50.

Илмий раҳбар: Ахмедова Дилором Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSс.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Шамсиев Фазлиддин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хаджиметов Абдугафур Ахатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Хусанходжаева Малика Турсунходжаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Репродуктив ёшдаги аёлларда ҳомиладорлик ва ҳомиласи бўлмаган даврларда бачадон миомаси давосининг жарроҳлик тамойиллари», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: В2017.1.DSc/Tib28.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Заур Джавдатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч илмий тиббий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Пахомова Жанна Евгеньевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Нигмаджанов Боходур Болтаевич, тиббиёт фанлари доктори; Мавлян-Ходжаев Равшан Шухратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.М.Сеченов номидаги I Москва давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>> <<