OAK sayti » Материалы за 16.05.2018
 
16 may 2018

Саидов Санжар Хусеновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даражаси бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда экссудатив ўрта отитни комплекс ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib24.

Илмий раҳбар: Амонов Шавкат Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Кузовков Владислав Евгеньевич, тиббиёт фанлари доктори (Россия); Арифов Сайфиддин Саидазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи  ташкилот: Вильнюс университетининг медицина факултети (Литва).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик..

16 may 2018

Расулова Хуршидахон Абдубориевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ишемик инсультда ангио-церебро-ренал дисфункция: прогнозлаш, ташхислаш, даволаш», 14.00.13–Неврология ва 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib82.

Илмий маслаҳатчилар: Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Даминов Ботир Тургунпулатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Мирджураев Эльбек Миршавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Джурабекова Азиза Тахировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сабиров Максуд Атабаевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Гётеборг университети қошидаги Салгренска академияси Нейрофанлар ва физиология институти (Швеция).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 may 2018

Холдоров Абдуғофуржон Абдивахабовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг лалмикор майдонлари учун арпанинг серҳосил озуқа ва пивобоп навларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx26.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Халилов Насриддин, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: арпанинг «Абу-Ғофур» нави (NАР 00173), арпанинг «Хотира-59» нави (NАР 00178).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 17 апрелдаги 02-11/910-сон ва 2018 йил 4 майдаги 02-11/1089-сон хулосалари...

16 may 2018

Қаршибоев Ҳасан Холбазаровичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лалмикор майдонлар учун қаттиқ буғдойнинг ташқи муҳит ноқулай омилларига чидамли бошланғич манба ва янги навларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx29.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Ходжакулов Тўрақул Ходжакулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Ёқут-2014» қаттиқ буғдой нави (NАР 00164).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 17 апрелдаги 02-11/908-сон хулосаси...

16 may 2018

Усаров Зохид Игамовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган майдонлар учун арпанинг эртапишар бошланғич  манбаларини танлаш ва янги навларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx23.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Ходжакулов Тўракул Ходжакулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: арпанинг «Ихтиёр» нави (NАР 00174).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 17 апрелдаги 02-11/910-сон хулосаси...

16 may 2018

Бўтаев Усмонжон Хайруллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда демократик жамият ривожида тинчлик ва барқарорликнинг ўрни», 09.00.04-Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Fal40.

Илмий раҳбар: Пахрутдинов Шукритдин Илясович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Қодиров Анвар Каххарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Мухтаров Азамат Мухтарович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик..

16 may 2018

Юлдашев Эльдар Садыковичнинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Узбекистон креатив саноати контекстида овоз технологиялари», 17.00.03–Кино санъати. Телевидение (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.РhD/San6.

Илмий раҳбар: Джура Тешабаев, санъатшунослик фанлари доктори, пофессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти, DSс.27.06.2017.San.51.01.

Расмий оппонентлар: Рахматуллаева Дилфуза Нарзуллаевна, санъатшунослик фанлари доктори; Туляходжаева Мухаббат Турабовна, санъатшунослик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат консерваторияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 may 2018

Нарбаев Шарафатдин Кенгешовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи):  “Яйловлардан фойдаланиш тизимини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси материаллари мисолида)” 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Iqt434.

Илмий раҳбар: Чертовицкий Александр Степанович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.

Расмий оппонентлар: Чориев Қурбон Амирович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тангиров Абдухолиқ Эгамович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 may 2018

Мамбеткадиров Ғайратбай Аманбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Қорақалпоғистон ҳайкалтарошлигининг шаклланиши ва ривожи (XX аср 60-йиллари – XXI аср бошлари)”, 17.00.04–Тасвирий ва амалий безак санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2. PhD/San13.

Илмий раҳбар: Ҳакимов Акбар Абдуллаевич, санъатшунослик фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА академиги, Ўз БА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санъатшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти, DSс. 27.06.2017. San.51.01.

Расмий оппонентлар: Қодирова Дилафруз Муҳсиновна, санъатшунослик фанлари доктори; Пўлатов Дилмурод Саймамутович, санъатшунослик фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 may 2018

Худоев Ғани Муҳаммадовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Бухоро мумтоз мусиқа анъаналари», 17.00.08–Санъат назарияси ва тарихи   (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/San5.

Илмий раҳбар: Иброҳимов Оқилхон Акбарович, санъатшунослик фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санъатшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти, DSс. 27.06.2017. San.51.01.

Расмий оппонентлар: Ҳамидов Ҳожиакбар, тарих фанлари доктори, профессор; Турсунова Гулшаной Артикжановна, санъатшунослик фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<