OAK sayti » Материалы за 08.05.2018
 
08 may 2018

Мирзаахмедова Мовлуда Ахмеджановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида ноионоген деэмульгаторлар олиш технологиясини яратиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т253.

Илмий раҳбар: Юсупов Фарход Махкамович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Улуғ Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Юнусов Мирахмат Пулатович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2018

Аликулов Бегали Сайдуллавичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистондаги айрим галофит ўсимликлар биомассаларининг биоэнергетик потенциали», 03.00.12–Биотехнология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/B96.

Илмий раҳбар: Исмаилов Зафар Файзуллаевич, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Мирзарахметова Дилбар Тохтамуратовна, техника фанлари доктори, доцент; Хасанов Хасан Турсунович, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2018

Рахимова Гулчехра Собиржоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “ХХ аср 50–90 йилларида Фарғона водийси саноат ривожининг экологик ҳолатга таъсири”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tar193.

Илмий раҳбар: Юнусова Хуршида Эркиновна, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети. 

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Таr.01.04.

Расмий оппонентлар: Обламуродов Наим Халилович, тарих фанлари доктори, профессор; Рахматиллаев Шавкат Мухаммадалиевич, тарих фанлари номзоди, доцент.  

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети...

08 may 2018

Унгбоева Барно Ўрозовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда 1920–1956 йилларда кино ва театр санъати тарихи», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.3.PhD/Tar179.

Илмий раҳбар: Ишанходжаева Замира Райимовна, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор; Алиханов Мухаммаджон Махаммадсолиевич, тарих фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Давлат маданият ва санъат институти...

08 may 2018

Замонов Акбар Тургиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бухоро хонлигининг қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқаруви (XVI аср)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tar121.

Илмий раҳбар: Мавланов Ўктам Махмасобирович, тарих фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Таr.01.04.

Расмий оппонентлар: Зияева Доно Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор; Эшов Баходир Жўраев, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро давлат университети...

08 may 2018

Джанадилов Шаҳбоз Ўктамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғурта фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишнинг услубий асосларини такомиллаштириш», 08.00.14–Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt73.

Илмий раҳбар: Ғуломов Саидаҳрор Саидаҳмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Махмудов Носир Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Бабаев Каримжон Набижанович, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2018

Адизов Санжар Рашидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Солиқ юкининг макроиқтисодий кўрсаткичларга таъсирини моделлаштириш ва прогнозлаштириш», 08.00.06–Эконометрика ва статистика (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Iqt30.

Илмий раҳбар: Махмудов Носир Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидаҳрор Саидахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Абдуллаев Ёрқин Абдуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2018

Абруев Акмал Исмаиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Агросервисни ривожлантириш асосида қорамолчилик маҳсулотларининг ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш”, 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Iqt13.

Илмий раҳбар: Муртазаев Олим, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.

Расмий оппонентлар: Мирзаев Кулмамат Джанзакович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор: Ҳакимов Абдурашид Ҳамдамович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2018

Закирьяева Саидахон Икрамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Bacillus ва Paenibacillus авлодига мансуб фосфорпарчаловчи ризобактериялар ҳужайраларини иммобилизация қилиш ва қуруқ шаклдаги биоўғитлар олиш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В9.

Илмий раҳбар: Джуманиязова Гульнара Исмаиловна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Зайнитдинова Людмила Ибрахимовна, биология фанлари доктори, профессор; Мячина Ольга Владимировна, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2018

Хонкелдиева Мухаббат Тургуновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Госсипол клатратларининг тузилиш ҳусусиятлари ва иссиқлик таъсирида ўзгариши», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/K23.

Илмий раҳбар: Ибрагимов Бахтиёр Туляганович, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.K/В/T.37.01.

Расмий оппонентлар: Шарипов Хасан Туропович, кимё фанлари доктори, профессор; Мавлянов Саидмухтор Максудович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<