OAK sayti » Материалы за 04.05.2018
 
04 may 2018

Темирханова Мутабар Жўраевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Туристик корхоналарда молиявий ҳисоб ва ҳисоботни такомиллаштириш”, 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt223.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Дусмуратов Ражаббой Давлетбоевич иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 may 2018

Журакулов Фуркат Норйигитовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фуқаролик жамиятини қуриш шароитида давлат ижроия ҳокимияти тизимини модернизациялаш», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.DSc/Siyos12.

Илмий маслаҳатчи: Мусаев Фахриддин Абдусатторович, фалсафа фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Жўраев Қодиржон Асадович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Рахманов Аъзамжон Режапович, юридик фанлар доктори, профессор; Қодиров Анвар Қаҳҳорович, фалсафа фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

04 may 2018

Алимардонов Илхом Музрабшоховичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг услубий ва амалий асосларини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Iqt43.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Иминов Одилжон Каримович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Олимжонов Одил Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Кузиева Наргиза Рамазановна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 may 2018

Пузий Анастасия Николаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Телевизион тасвирларни уяли телефон терминали орқали узатиш учун уларни сиқиш усуллари», 05.04.02–Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобил, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T82.

Илмий раҳбар: Халиков Абдулхақ Абдулхаирович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.28.12.2017.Т.07.02.

Расмий оппонентлар: Раджабов Тельман Дадаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Мирахмедов Вахид Садикович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 may 2018

Эгамбердиева Шахноза Абдурашидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биргаликда етиштирилаётган ғўза ва дуккакли экинларнинг илмий асосланган суғориш тартиби ва технологияси (Андижон вилояти шароитида)», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Т555.

Илмий раҳбар: Серикбаев Бакир Серикбаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Рахимов Шавкат Худергенович, техника фанлари доктори, профессор; Сабитов Амонулло Убайдуллаевич, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 may 2018

Эшматов Фозил Хидировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Анор шарбати кислоталилигини ростлаш ва хиралик кўрсаткичини пасайтириш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари» (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T237.

Илмий раҳбар: Додаев Қўчқор Одилович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Ахмедова Заҳро Рахматовна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 may 2018

Исмаилов Ойбек Юлибоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суюқ углеводород оқимларининг гидродинамик режимларини қувурли қурилмаларда қиздириш жараёни самарадорлигига таъсири», 02.00.08–Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т161.

Илмий раҳбар: Салимов Зокиржон, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор; Фозилов Садриддин Файзуллаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «O’ZLITINEFTEGAZ» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 may 2018

Эркабаев Фурқат Ильясовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Сr(VI) тутган саноат чиқиндиларини қайта ишлаш технологиясини яратиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/Т148.

Илмий маслаҳатчи: Ахмедов Улуғ Каримович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори; Сайфутдинов Рамзиддин Сайфутдинович, техника фанлари доктори, профессор; Шамшиддинов Исроил Турсунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган мухандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...