OAK sayti » Материалы за 30.04.2018
 
30 apr 2018

Игамкулов Зафар Абдужаббаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эта-мезонли ядроларнинг 1,5÷2,1 гэв/нуклон энергиялар оралиғидаги р,d(12с)- тўқнашувларида ҳосил бўлиши», 01.04.08–Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси.Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Илмий маслаҳатчи: Малахов Александр Иванович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бирлашган ядро тадқиқотлари институти (Россия Федерацияси).

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Лутпуллаев Сагдулла Лутфуллаевич, физика-математика фанлари  доктори, профессор; Артемов Сергей Викторович, физика-математика фанлари доктори; Курепин Алексей Борисович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Фанлар академияси Физика институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 apr 2018

Бобохужаев Кудрат Умаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кристалл ва шишасимон халькоген яримўтказгичлардаги Sn марказларини ўзаро электрон алмашинувининг мессбауэр тадқиқи», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM32.

Илмий раҳбар: Зайнабидинов Сирожиддин, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.28.02.2018.FM.60.01.

Расмий оппонентлар: Тўраев Эргаш Юлдашевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Дадамирзаев Мухаммаджон Ғуломқодирович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 apr 2018

Расулов Илҳом Махмудовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг G. barbadense L. тури дурагайларида шохланиш типига боғлик ҳолда қимматли хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx94.

Илмий раҳбар: Усманов Сергей Анварович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Наримонов Абдужалил Абдусаматович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Холмуродова Гўзал Рўзиевна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 apr 2018

Султонов Комолитдин Садриддиновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Узумнинг юқори сифатли сертификатланган кўчатларини ишлаб чиқариш тизимининг илмий асослари», 06.01.07–Мевачилик ва узумчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Qx37.

Илмий маслаҳатчи: Бўриев Хасан Чўтбаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, DSc27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Кайимов Абжухалил Кайимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Кожахметов Советбек Кожахметович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Хужамшукуров Нортожи Абдухаликович, биология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Академик М.Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...