OAK sayti » Материалы за 24.04.2018
 
24 apr 2018

Умбаров Ибрагим Амоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ерости шўр сувлари таркибидаги йодли бирикмалардан йодни ажратиб олиш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1. DSc/Т14.

Илмий маслаҳатчи: Тураев Хайит Худайназарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Термиз давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Шамшидинов Исроилжон Тургунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2018

Ҳайдаров Хислат Қудратовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Ўзбекистон флорасида Elaeagnaceae Juss. оиласи», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/B69.

Илмий маслаҳатчи: Хожиматов Олимжон Қаххорович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Хамдамов Искандар Хамдамович, биология фанлари доктори, профессор; Мавланов  Хударган, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2018

Каримова Феруза Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилолмасой олтин-кумуш маъданли майдони  плутоник дайкаларини петрологияси (Олмалиқ-Ангрен тоғ-маъданли ҳудуди)», 04.00.03–Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология, (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/GM7.

Илмий раҳбар: Ахунджанов Рахмаджон, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Конеев Рустам Исмаилович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Юсупов Рустам Гумирович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Ялпи геологик тасвирлаш, излаш экспедицияси» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2018

Мавлянов Ғани Наримоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган ҳудудларнинг экологик хавфларини камайтиришда лессимон жинсларнинг сорбция қилиш хусусиятларини баҳолаш», 04.00.04–Гидрогеология ва муҳандислик геологияси (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/GM8.

Илмий раҳбар: Шерматов Магбуд Шерматович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Юсупов Шухрат Сакиджанович, геология-минералогия фанлари доктори; Мавлонов Аслон Акрамович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Гидроминерал ресурлар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2018

Фатхуллоев Алишер Мирзотиллоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тупроқ ўзанли суғориш каналларида оқим ҳаракати динамикаси», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Т204.

Илмий маслаҳатчи: [Латипов Қудрат Шарипович], техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.Т.10.02.

Расмий оппонентлар: Махмудов Эрназар Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хужаев Исматилла Кушаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хикматов Фазлиддин, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...