OAK sayti » Материалы за 19.04.2018
 
19 apr 2018

Чоршанбиев Нурали Эсонпўлатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «G. barbadense L. тури маҳаллий ғўза навларининг F1-F2 ўсимликларида морфо-хўжалик белгиларининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B37.

Илмий раҳбар: Набиев Сайдиғани Мухторович, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Паридун Шукурович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори; Эрназарова Зироатхан Абдазамовна, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Федорко Виктор Николаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда табиатдан фойдаланишининг ҳудудий таркибини такомиллаштиришнинг иқтисодий-географик асослари», 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/G22.

Илмий раҳбар: Дружинин Александр Георгиевич, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Қаюмов Абдухаким Абдухамидович, география фанлари доктори, профессор; Низамиев Абдурашит Гумарович, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Тўхташева Малоҳат Нафасовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Антифрикцион-ейилишбардош композицион материаллар ва улар асосида қозиқчали деталлар олишнинг самарали технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси; 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/T160.

Илмий раҳбар: Абед Нодира Сойибжоновна, техника фанлари доктори, профессор; Негматова Комила Сойибжоновна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

Расмий оппонентлар: Рискулов Алимжон Ахмаджанович, техника фанлари доктори, профессор; Ибодуллаев Ахмаджон Собирович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Бобоқулова Ойгул Соатовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Караумбет ва Барсакельмас кўллари хомашёларини қайта ишлаб, магний оксид, гидроксид ва натрий сульфат олиш техно­логиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т167.

Илмий раҳбар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, техника фанлари доктори; Каипбергенов Атабек Тулепберганович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Авутхонов Бурхон Собировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Sorghum almum Parodiнинг турли ўстириш шароитларидаги физиологик ва биокимёвий хусусиятлари», 03.00.07–Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/B147.

Илмий раҳбар: Сафаров Каримджон, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Давронов Қодиржон Сотволдиевич, биология фанлари доктори, профессор; Хамдамов Искандар, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Хайдаров Азизжон Қосимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қўл кафти суяклари синишлари ва унинг асоратларини аппарат-хирургик  даволаш усулларини оптималлаштириш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2.PhD/Tib175.

Илмий раҳбар: Асилова Саодат Убайевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Жўраев Ахрорбек Маҳмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Саттаров Алишер Рахимович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова».

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Ибрагимова Наргиза Сайфутдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Коморбид патология шароитида тери қичишининг кечиши, даволаш ва уни олдини олишнинг клиник-патогенетик хусусиятлари», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib167.

Илмий рахбар: Садиков Абдушукур Абдужамилевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Хаитов Кахрамон Наджмитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хажиметов Абдагафур Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия ҳалқлар дўстлиги университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...