OAK sayti » Материалы за 10.04.2018
 
10 apr 2018

Тўраев Ботир Зокировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Информатика ва ахборот технологиялари соҳаси педагогларининг умумкасбий фанлар интеграциясида касбий компетентлигини шакллантириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped358

Илмий раҳбар: Абдуқодиров Абдуқаҳҳор Абдувакильевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Зиёвиддин Хабибович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Нигматов Хикмат, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Сирожов Ойбек Очиловичнинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.DSc/Siyos13.

Илмий маслаҳатчи: Атамуратов Садулла, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Эргашев Ибодулла, сиёсий фанлар доктори, профессор; Бобоқулов Иномжон Ибрагимович, юридик фанлар доктори; Назаров Насриддин Атақулович, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Дабилов Пердеғалий Абатбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Қорақалпоқ шеъриятида лирик қаҳрамон образининг яратилиш хусусиятлари (Т.Матмуратов ва К.Рахманов шеърияти мисолида)”, 10.00.12–Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B 2017.3PhD/Fil266.

Илмий раҳбар: Алламбергенов Кенгесбай филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Нукус давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муасаса номи, ИК Рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Жаримбетов Қурбанбай Кудайназарович, филология фанлари доктори, профессор; Бекбергенова Зияда Утеповна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Юсубов Жамшид Қадамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда давлат хизмати соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимининг такомиллаштирилиши», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Siyos14.

Илмий раҳбар: Қуранбоев Қаҳрамон Қўчқорович, сиёсий фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор;Равшанов Фазлиддин Равшанович,сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Абдимуминов Ойбек Бектемировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистон Республикасининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан муносабатлари тарихи”, 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В.2017.3.PhD/Tar199.

Илмий раҳбар: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти. DSc.06.01.2018. Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Муртазаева Раҳбар Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор; Нуриддинов Эркин Зуҳриддинович, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Раджапова Феруза Абдуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Истиқлол даври ўзбек қиссачилигида услуб ва поэтик тил”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017. 2. PhD/Fil198.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Ҳамдам, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Дониярова Шоира, филология фанлари доктори; Кучкарова Мархабо, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга  молик...

10 apr 2018

Хомидов Сохибмалик Олимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саноатнинг ривожланиш тенденциясини моделлаштириш (Ўзбекистон Республикаси мисолида)», 08.00.06–Эконометрика ва статистика (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt31.

Илмий раҳбарнинг: Махмудов Носир Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидаҳрор Саидаҳмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор академик; Абдуғаффаров Абдухалил, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Бабаджанова Умида Баҳодировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саёд ва Ҳамро» достонининг туркий версия ва вариантлари», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. PhD/Fil 94

Илмий раҳбар:Рўзимбоев Сафарбой, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар:Эшонқулов Жаббор Солиевич, филология фанлари доктори; Худойқулова Латифа Авазовна, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот:Тошкент давлат санъат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга  молик...

10 apr 2018

Амонов Улуғмурод Султоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср бошларида ўзбек фольклорининг ўрганилиши тарихи (Абдурауф Фитрат, Ғози Олим Юнусов ва Элбек фаолияти мисолида)», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil95.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

Илмий раҳбар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Турдимов Шомирза Ғаниевич, филология фанлари доктори;

Сатторов Улуғбек Файзуллаевич, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 2018 йил 1-чоракда амалга оширилган ишлар натижалари тўғрисида маълумот

Ҳажмий кўрсаткичларнинг бажарилиши: OAK Раёсатида жами 484 (465,3%, 104) та аттестация иши кўриб чиқилди. 67 (515,3%, 13) нафар талабгор фан доктори илмий даражасида, 190нафар талабгор фалсафа доктори илмий даражасида, 35 (233,3%, 15) нафар талабгор профессор, 29 (193,3%, 15) нафар талабгор катта илмий ходим ва 142 (289,7%, 49) нафар талабгор доцент илмий унвонларида тасдиқланди ҳамда 1 та фан доктори, 7 (33,3%, 4) та фан номзоди ва 7 та PhD дипломи нострификация қилинди);

олий ўқув юртидан кейинги таълимнинг икки поғонали тизими шароитида 598 та талабгорнинг диссертация ҳимояси ташкил қилиниб, жумладан 394 нафари фалсафа доктори (PhD) ва 198 нафари фан доктори (DSс) илмий даражаларида тасдиқланди;

ҳисобот даврида белгиланган ҳужжатларда кўрсатилган топшириқларнинг ижроси таъминланди ҳамда фуқароларнинг барча ёзма ва оғзаки мурожаатларига ўз муддатида жавоб берилди.

>> <<