OAK sayti » Материалы за Aprel 2018 года
 
30 apr 2018

Игамкулов Зафар Абдужаббаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эта-мезонли ядроларнинг 1,5÷2,1 гэв/нуклон энергиялар оралиғидаги р,d(12с)- тўқнашувларида ҳосил бўлиши», 01.04.08–Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси.Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Илмий маслаҳатчи: Малахов Александр Иванович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бирлашган ядро тадқиқотлари институти (Россия Федерацияси).

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Лутпуллаев Сагдулла Лутфуллаевич, физика-математика фанлари  доктори, профессор; Артемов Сергей Викторович, физика-математика фанлари доктори; Курепин Алексей Борисович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Фанлар академияси Физика институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 apr 2018

Бобохужаев Кудрат Умаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кристалл ва шишасимон халькоген яримўтказгичлардаги Sn марказларини ўзаро электрон алмашинувининг мессбауэр тадқиқи», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM32.

Илмий раҳбар: Зайнабидинов Сирожиддин, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.28.02.2018.FM.60.01.

Расмий оппонентлар: Тўраев Эргаш Юлдашевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Дадамирзаев Мухаммаджон Ғуломқодирович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 apr 2018

Расулов Илҳом Махмудовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг G. barbadense L. тури дурагайларида шохланиш типига боғлик ҳолда қимматли хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx94.

Илмий раҳбар: Усманов Сергей Анварович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Наримонов Абдужалил Абдусаматович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Холмуродова Гўзал Рўзиевна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 apr 2018

Султонов Комолитдин Садриддиновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Узумнинг юқори сифатли сертификатланган кўчатларини ишлаб чиқариш тизимининг илмий асослари», 06.01.07–Мевачилик ва узумчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Qx37.

Илмий маслаҳатчи: Бўриев Хасан Чўтбаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, DSc27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Кайимов Абжухалил Кайимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Кожахметов Советбек Кожахметович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Хужамшукуров Нортожи Абдухаликович, биология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Академик М.Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 apr 2018

Бозаров Сардор Сохибжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикаси эркин иқтисодий зоналарида тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш», 12.00.03–Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Yu78.

Илмий раҳбар: Эсанова Замира Нормуротовна, юридик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.Yu.22.01.

Расмий оппонентлар: Умаров Толибжон Абдуазизович, юридик фанлар доктори;  Масадиков Шерзодбек Махмудович, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

28 apr 2018

Хасанов Ахаджон Турсиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чақириққача ҳарбий таълим факультети талабаларининг касбий-амалий жисмоний тайёргарлиги педагогик технологияси», 13.00.04 – Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси ихтисослиги (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped476.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

Илмий раҳбар:Ханкельдиев Шер Хакимович, педагогика фанлари доктори,  профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Керимов Фикрат Азизович, педагогика фанлари доктори, профессор; Хайдаров Бахтиёр Тожиевич, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети...

28 apr 2018

Давлетмуратов Султанбек Рузимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тайёргарлик даврининг турли босқичларида малакали футболчиларнинг машғулот юкламаларини оптималлаштириш», 13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped291

Илмий раҳбар: Нуримов Рахмонберди Игамбердиевич, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Кошбахтиев Илдар Ахмедович, педагогика фанлари доктори, профессор; Набиев Тимур Эрикович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 apr 2018

Эшмурзаева Аида Абдиганиевнанинг фалсафа доктори (РhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ревматоид  артритнинг анемик синдром билан кечиши ва даволашнинг ўзига ҳослиги», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib198.

Илмий раҳбар: Каримов Маъриф Шакирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Тib.30.02.

Расмий оппонентлар: Алиахунова Мавжуда Юсуповна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Махмудова Азиза Джумановна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

27 apr 2018

Шукурова Умида Абдурасуловнанинг фан доктори (DSc)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги қизил ясси темираткини клиник-патогенетик даволаш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib98.

Илмий маслаҳатчи: Бекжанова Ольга Есеновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Копбаева Майра Тайтолеуовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон Республикаси); Лукина Галина Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори (Россия Федерацияси); Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Омск давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

27 apr 2018

Алимов Азиз Пулатовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тизза бўғимининг дегенератив-дистрофик касалликларида эндопротезлаш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2.DSc/Tib166.

Илмий маслаҳатчи: Азизов Мирхаким Жавхарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Прохоренко Валерий Михайлович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Хамраев Алишер Шахобович, тиббиёт фанлари доктори; Саттаров Алишер Рахимович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Р.Р.Вреден номли Россия травматология ва ортопедия илмий-текшириш институти» федерал давлат бюджет муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>> <<