OAK sayti » Материалы за 15.03.2018
 
15 mart 2018

Маматов Нарзилло Солиджоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маълумотларга дастлабки ишлов бериш усул ва алгоритмлари», 05.01.03–Информатиканинг назарий асослари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т86.

Илмий маслаҳатчи: Фозилов Шавкат Хайруллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Кобулов Анвар Василович, техника фанлари доктори, профессор; Рустамов Насим Тулагенович, техника фанлари доктори, профессор (Қозоғистон Республикаси); Нурмухамедов Толаниддин Рамзиддинович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 mart 2018

Исомиддинов Анваржон Иномжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фазовий ўзгарувчан юкланишлардаги стерженларнинг физик чизиқсиз масалаларини ечишнинг математик моделлари ва алгоритмлари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T194.

Илмий раҳбар: Юлдашев Таджимат, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Хўжаев Исматулло Кушаевич, техника фанлари доктори; Расулмухамедов Махамадазиз Махамадаминович, физика-математика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 mart 2018

Ибрагимов Зафар Шавкатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Квазианалитик функциялар графикларининг плюриполярлиги», 01.01.01– Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/FM49.

Илмий раҳбар: Имомқулов Севдиёр Акрамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Урганч давлат университети, Қорақалпоқ давлат университети, PhD.28.12.2017.FM.55.01.

Расмий оппонентлар: Худайберганов Гулмирза, физика-математика фанлари доктори, профессор; Пренов Барлықбай Барақбаевич, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

15 mart 2018

Юлдашев Фахриддин Абдувоситовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Абу Наср Форобийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари», 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3PhD/Fal196.

Илмий раҳбар: Мухторов Азамат, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Алиев Бегдавлат Алиевич, фалсафа фанлари доктори, профессор; Шадманов Қурбон Бахриддинович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 mart 2018

Курбонова Лолахон Абдулхадимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий‑методологик хусусиятлари», 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Fа124.

Илмий маслаҳатчи: Шермухамедова Нигинахон Арслоновна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Туленова Карима Жондоровна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Саломова Ҳакима Юсуповна, фалсафа фанлари доктори; Рўзиева Рухсора Ходиевна, фалсафа фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 mart 2018

Қуранов Сайдулло Дилмурадовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Замонавий ўзбек адабиётида синтез муаммоси (шеърият ва рангтасвир санъатлари мисолида)», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil196.

Илмий раҳбар: Норматов Умарали, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Сабирдинов Акбарали Ғафурович, филология фанлари доктори; Ҳамдамов Улуғбек Абдуваҳобович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: ЎзР Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...