OAK sayti » Материалы за 07.03.2018
 
07 mart 2018

Пулатова Ирода Зокирходжаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий тарқалган ошқозон саратонини эхографик ташхислашга янгича ёндашувлар», 14.00.19–Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib85.

Илмий раҳбар: Абдихакимов Абдулла Нусратиллаевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Шолохов Владимир Николаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Фазилов Акрам Акмалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.И.Евдокимов номли Москва давлат тиббий-стоматология университети Олий таълим Федерал давлат бюджет таълим муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 mart 2018

Муминов Шовкат Кадировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юрак ишемик касалликлари билан оғриган беморларда контраст-индуцирланган нефропатия (прогностик ва привентив жиҳатлари)», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib391.

Илмий раҳбар: Аляви Бахром Анисханович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Тib.30.02.

Расмий оппонентлар: Каримов Маъруф Шакирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Украина ТФА М.М. Амосов номидаги юрак-қон томир жарроҳлиги миллий институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 mart 2018

Турсунов Хайрулло Одилжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Андижон-37 ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехникаси элементларини ишлаб чиқиш», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Qx239.

Илмий раҳбар: Халиков Баҳодир Мейликович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Саломов Шавкат Туробович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Тунгушова Дилбар Абдукаюмовна, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 mart 2018

Ризаев Шуҳрат Худойбердиевичнинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарафшон воҳаси ғаллазорларида тарқалган бегона ўтлар, уларга қарши агротехник ва кимёвий курашиш тадбирларининг самарадорлиги», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx7.

Илмий маслаҳатчи: Мўминов Комил Мўминович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Ўразматов Назир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Ирназаров Исматулла Ирназарович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Одилжан Олимжонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 mart 2018

Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевичнинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Bombyx mori L. тут ипак қуртининг маҳсулдорлиги ва пиллаларининг технологик хусусиятларини оширишга йўналтирилган танлашнинг генетика-селекция асослари», 06.02.04–Ипакчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2DSc/Qx47.

Илмий раҳбар: Умаров Шавкат Рамазанович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Якубов Ахматжон Бакиевич, биология фанлари доктори, катта илмий ходим; Суратбек Юнусович Юсупов, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Соатов Ўткир Ражабович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 mart 2018

Атамуротов Фаррух Шухратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Айланувчи релятивистик компакт объектлар атрофида оптик ва энергетик жараёнлар», 01.03.01–Астрономия (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/FM113.

Илмий раҳбар: Ахмедов Бобомурат Жўраевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти ва Астрономия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Миртаджиева Каромат Тaхировна, физика-математика фанлари доктори, доцент; Файзуллаев Бируни Амануллавич, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...