OAK sayti » Материалы за 06.03.2018
 
06 mart 2018

Мавлянов Зафар Искандаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Спортчи соматотипи ва унинг спорт генлари билан боғлиқлиги»,

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib155.

Илмий раҳбар: Аширметов Абдурашид Хамидович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика спорт тиббиёти илмий-амалий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Комилова Роза Талановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Саидов Аълонур Бахтинурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

06 mart 2018

Хожиев Мехриддин Сулаймоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Нодавлат нотижорат ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt224.

Илмий раҳбар: Каримов Акром Аббасович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Абдугапур Каримович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Муқумов Зафар Авазмуротович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар миллий ассоциацияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 mart 2018

Ботирова Сайёра Якубжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Илмий билишда фанлараро ёндашувларнинг методологик муаммолари», 09.00.01 – Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fаl11

Илмий раҳбар: Абдуллаева Маҳбуба Нуруллаевна, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Туленова Карима Жандаровна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Қодиров Анвар Қаҳҳорович, фалсафа фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

06 mart 2018

Алимов Беруний Султоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хорижий ва миллий оммавий ахборот воситаларида Ўзбекистон имижини яратиш тамойиллари ва истиқболи (1991–2017 йиллар ОАВ материаллари мисолида)», 10.00.09–Журналистика (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil101.

Илмий раҳбар: Дўстмуҳамедов Хуршид Набиевич, филология фанлари доктори. Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Ирназаров Қудрат Тўғонович, тарих фанлари доктори;  Бабаджанова Гулнара Наджимовна, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...