OAK sayti » Материалы за 02.03.2018
 
02 mart 2018

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик эътиқоди”, 07.00.07–Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В.2017.1.PhD/Tar66.

Илмий раҳбар: Аширов Адҳамжон Азимбаевич, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Улуғбек Сайданович, тарих фанлари доктори, профессор; Салимов Турсун Усарович, тарих фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 mart 2018

Турдиев Шохрух Раззоқовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Талабаларни аниқ фанлар негизида касбга йўналтиришнинг методик тизимини такомиллаштириш» (Техника олий ўқув юртлари мисолида), 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Илмий рахбар: Шодиев Ризамат Давранович педагогика фанлари доктори

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped182

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўрта махсус касб-ҳунар таълими тизими кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти ҳузуридаги, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Қаххоров Сиддиқ Қаххорович педагогика фанлари доктори, профессор, Тўрақулов Олим Холбўтаевич педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 mart 2018

Тожибоева Муқаддас Абдраҳимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт анъаналари», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Fil.103.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети

Илмий маслаҳатчи: Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Наим Фотиҳович, филология фанлари доктори, профессор, академик; Салоҳий Дилором Исомиддин қизи филология фанлари доктори, профессор; Каримов Баҳодир Нурметович филология фанлари доктори

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 mart 2018

Отабаев Искандар Абдуғаниевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Касб-ҳунар коллежларида ишлаб чиқариш таълимини самарали ташкил этишнинг илмий-методик асосларини такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фаналари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Ped91.   

Илмий раҳбар: Ашурова Санобар Юлдашевна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Тайлаков Норбек Исакулович, педагогика фанлари доктори, профессор; Ҳамидов Жалил Абдурасулович,  педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

02 mart 2018

Адашуллоева Гулноза Мухайбиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тожик ва ўзбек тилларида шахс хусусиятини ифодаловчи фразеологизмларнинг қиёсий-типологик таҳлили». 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Fil373

Илмий раҳбар: Чориев Таваккал Равшанович, филология фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Шокиров Туғрал Сирожович, филология фанлари доктори, профессор; Зокиров Мухторали Турдиалиевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Термиз давлат университети.  

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 mart 2018

Абдурахмонова Нилуфар Зайнобиддин қизининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шафри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглизча матнларни ўзбек тилига таржима қилиш дастурининг лингвистик таъминоти (содда гаплар мисолида)», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2.PhD/Fil220.

Илмий раҳбар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети DSc.27. 06.2017. Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Суюн Каримов Амирович, филология фанлари доктори, профессор; Абдумурод Маматов Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи:  Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...