OAK sayti » Материалы за 17.02.2018
 
17 fev 2018

Нугманова Умидахон Тахировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оқсил билан озиқланишда меъда ва ингичка ичакда адаптация жараёнининг структур асослари», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib238.

Илмий раҳбар: Юлдашев Акрам Юлдашевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Миршарапов Уткур Миршарапович, тиббиёт фанлари доктори; Гулямов Нариман Гулямович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Асроров Акмал Мажитовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўсак қуртига қарши кенг қўлланилувчи инсектицидларнинг ғўзадаги баъзи фаол бирикмалар биосинтезига таъсири», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/K88.

Илмий раҳбар: Салихов Шавкат Исмоилович, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Рамазанов Нурмурод Шералиевич, кимё фанлари доктори, профессор; Мавлонов Ғафуржон Турдалиевич, кимё фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Абдиназаров Хасанбой Холиқназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғона водийси сув ҳавзалари зоопланктони», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/B104.

Илмий раҳбар: Мирабдуллаев Искандар Мирбатирович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Иззатуллаев Зувайдулло Иззатуллаевич, биология фанлари доктори, профессор; Кучбоев Абдурахим Эргашевич, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Эшметов Расулбек Жумязовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ультратовуш таъсиридан фойдаланиб нефть тайёрлаш жараёнларини жадаллаштириш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т298.

Илмий раҳбар: Салиханова Дилноза Саидакбаровна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори; Акрамов Бахшилла Шафиевич, техника фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

17 fev 2018

Алламуратова Айжамал Жумамуратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилқум фосфоритларини нитрат кислотаси билан қайта ишлаш асосида фосфорли ва азоткальцийли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т166.

Илмий раҳбар: Эркаев Актам  Улашевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович,  техника фанлари доктори, профессор, академик; Шамшидинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик  институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

17 fev 2018

Кадирова Гулчехра Хакимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экстремал шароитларда молекуляр азотни ўзлаштирувчи цианобактерияларнинг биологик хусусиятлари», 03.00.04–Микробиология ва  вирусология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В9.

Илмий маслаҳатчи: Гулямова Ташхон Гафуровна,  биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Буриев Сулаймон, биология фанлари доктори, профессор; Зайнитдинова Людмила Иброхимовна, биология фанлари доктори; Хўжамшукуров Нортожи Абдухолиқович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ботаника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Таджиева Нигора Убайдуллаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда пневмококкли инфекциянинг ташхиси, даволаш ва профилактикасини такомиллаштириш», 14.00.10–Юқумли касалликлар ва 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib68.

Илмий маслаҳатчилар: Туйчиев Лазиз Надирович, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Даминов Тургунпулат Абидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Касимов Илхамджан Асамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Фуркат Мухитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исхакова Халида Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Федерал давлат бюджет ташкилоти «Федерал тиббиёт-биологик агентлигининг болалар илмий-клиник юқумли касалликлари маркази» (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Реймов Камал Мамбеткаримовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Энергия тизимлари электр истеъмолчиларининг юкламаларини оптимал бошқариш», 05.05.02–Электротехника. Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/91.

Илмий раҳбар: Гайибов Тўлқин Шерназарович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Бобожанов Махсуд Қаландарович, техника фанлари доктори, профессор; Соколов Валерий Константинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «SREDAZENERGOSETPROEKT» AЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Рахмонов Икромжон Усмоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қора металлургия корхоналарида электр энергия истеъмоли самарадорлигини ошириш», 05.05.01–Энергетика тизимлари ва мажмуалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Т411.

Илмий раҳбар: Хошимов Фозилжон Абидович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Бобожанов Махсуд Қаландарович, техника фанлари доктори, профессор; Арипов Назиржон Мукарамович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Ан Екатерина Владимировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Намланган грунтларда жойлашган қувурларнинг динамик устуворлиги», 01.02.04– Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM17.

Илмий раҳбар: Рашидов Турсунбой Рашидович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04.

Расмий оппонентлар: Султанов Карим Султанович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Сафаров Исмоил, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<