OAK sayti » Материалы за 07.02.2018
 
07 fev 2018

Мавлонов Ғиёсиддин Ҳайдаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Киришма атомлари нанокластерларига эга бўлган кремнийнинг магнит хоссаларини бошқариш», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM39.

Илмий маслаҳатчи: Илиев Халмурат Маджитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Рембеза Станислав Иванович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Зайнобиддинов Cирожиддин, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Камалов Амангелди Базарбаевич, физика-математика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 fev 2018

Курбанбаев Сагит Ережеповичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Амударё дельтасида сув ресурсларини самарали бошқариш усулларини такомиллаштириш», 11.00.03–Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т139.

Илмий раҳбар: Духовний Виктор Абрамович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Салоҳиддинов Абдулхаким Темирхўжаевич, техника фанлари доктори, профессор; Соколов Вадим Илич, география фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 fev 2018

Агзамов Мирсалихнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Жинлаш жараёнида маҳсулот сифати яхшиланадиган янги тежамкор технологик жараён кўрсаткичларини аниқлаш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.DSc/T192.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Илмий маслаҳатчи: Маматов Алишер Зулунович, техника фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01...