OAK sayti » Материалы за 02.02.2018
 
02 fev 2018

Джандуллаева Мунавара Сапарбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий минерал ва техноген хомашёлар асосида қурилиш қоришмаси билан илашиш мустаҳкамлиги яхшиланган силикат ғишт таркибларини ва олиш технологиясини асослаш», 02.00.15–Силикат ва қийин эрувчан нометалл материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т255.

Илмий раҳбар: Атакузиев Темуржон Азим ўғли, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Юнусов Миржалил Юсупович, техника фанлари доктори, профессор; Арифов Пўлат Арифович, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 fev 2018

Халилов Равшанжон Муратджановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Fabaceae ва Apiaceae оиласига мансуб ўсимлик турларидан флавоноидлар ва терпеноидлар асосида дори воситаларининг субстанцияларини олиш технологияларини ишлаб чиқиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/T198.

Илмий маслаҳатчи: Маматханов Ахматхон Умарханович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Сагдуллаев Баходир Тохирович, техника фанлари доктори; Кариева Ёқут Саидкаримовна, фармацевтика фанлари доктори; Гафуров Махмуджон Бакиевич, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 fev 2018

Қурбонов Абдулла Рухуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон шароитида африка лаққа балиғини (Clarias gariepinus) етиштиришнинг биологик ва технологик асослари», 06.02.03–Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx74.

Илмий раҳбар: Аширов Муродилла Эшонкулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Холмирзаев Дўстмухаммад, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Рузиев Рахмонқул Истамович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 fev 2018

Ахмедов Улуғбек Қамарбековичнинг фалсафа доктори(PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қишлоқ жойларида уй хўжаликларининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш фаолиятини ривожлантириш», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисод фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2.PhD/Iqt90.

Илмий раҳбари: Беркинов Бозорбой, иқтисод фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.

Расмий оппонентлар:Қодиров Абдурашид Мажидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, Жумаев Отабек Толибович,иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи:  Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 fev 2018

Рўзимуродов Жалол Тўрабековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марганец билан ионли имплантацияланган кремнийнинг магнит ва транспорт хоссалари», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM75.

Илмий раҳбар: Қуводинқов Облоқул Қувандиқович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04.

Расмий оппонентлар: Мукимов Комил Мукимович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ўсаров Ўктам Труатович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва назарий аҳамиятга молик...

02 fev 2018

Холова Дилором Шарифовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гипофиз нофаол аденомаларини (ГНА) даволашда Д2-рецепторлари агонистларининг аҳамиятини баҳолаш», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib193.

Илмий раҳбар: Халимова Замира Юсуповна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Нажмутдинова Дилором Қамардиновна, тиббиёт фанлари доктори; Махкамов Козим Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 fev 2018

Мавлянов Абдулазиз Шавкатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Киришма атомлари кластерларига эга бўлган кремний хоссаларини тадқиқ этиш», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/ FM37.

Илмий раҳбар: Илиев Холмурат Маджитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Рахматов Ахмад Зайнидинович, техника фанлари доктори; Матчанов Нуриддин Азатович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...