OAK sayti » Материалы за 31.01.2018
 
31 yan 2018

Олтиев Азим Тўйқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёғларни переэтерификациялаш хомашёларининг захирасини кенгайтириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т260.

Илмий раҳбар: Мажидов Каҳрамон Халимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор; Ахмедов  Азимжон  Нормўминович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Ўзпахтаёғ» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 yan 2018

Джураева Нафиса Раджабовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буғдой муртагини қўллаб, мақсадли ўсимлик-ёғ аралашмаларини олиш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Т38.

Илмий раҳбар: Исабаев Исмоил Бабаджанович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшед Маджидович, техника фанлари доктори, профессор; Серкаев Қамариддин Пардаевич,техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 yan 2018

Абдурахимова Азиза Уразалиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қаттиқ жисм-қаттиқ жисм аралашмаларини уч фазали мавҳум қайнаш қатламда ажратиш учун самарали қурилма яратиш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т256.

Илмий раҳбар: Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Баракаев Нусрат Раджабович, техника фанлари доктори, доцент; Рахмонов Тоир Зоирович,техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Ўзбеккимёмашзаводи» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 yan 2018

Алматова Дилоромхон Саидахроровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: “Минтақаларда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга инвестицияларни жалб этишни такомиллаштириш”, 08.00.12–Минтақавий иқтисодиёт, 08.00.15–Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSс/Iqt82.

Илмий маслаҳатчи: Бегалов Баҳодир Абдусаломович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Назаров Шарофиддин Хакимович, иқтисодиёт фанлари доктори; Қаюмов Абдухаким Абдухамидович, география фанлари доктори, профессор; Салимов Бахтиёр Таджиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси  Банк молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 yan 2018

Рахимова Индира Игорьевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Компьютер ўйинларига тобеликнинг психологик хусусиятлари», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Psi13.

Илмий раҳбар: Нишонова Замира Таскараевна, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Мухамедова Дилбар Гафурджановна, психология фанлари доктори, доцент; Зокиров Алишер Акбарович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...