OAK sayti » Материалы за Dekabr 2017 года
 
14 dek 2017

Расулов Бахтиёр Махмуджоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистонда коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва сургун қилинган деҳқонлар аҳволи (1929–1959 йй.)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари)

Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақами: В2017.1.DSc/Tar.20.

Илмий маслаҳатчи: Шамсутдинов Рустамбек Темирович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.7.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Агзамходжаев Саидакбар Саидович, тарих фанлари доктори, профессор; Хасанов Бахтиёр Вахапович, тарих фанлари доктори, профессор; Койгелдиев Мамбет Кулжабаевич, тарих фанлари доктори, академик.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Ғойибов Бобир Собировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи):  «Cуғд конфедерациясининг шаклланиши, тараққиёти ва таназзули», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.3.DSc/Tar69.

Илмий маслаҳатчи: Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти, DSC.27.06.2017.Таr.01.04.

Расмий оппонентлар: Мавланов Ўктам Махмасабирович, тарих фанлари доктори, профессор; Эшов Баҳодир Жўраевич, тарих фанлари доктори, профессор; Ахунжанов Эркин Адилович, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

14 dek 2017

Комилов Ойбек Камиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tar12.

Илмий маслаҳатчи: Муртазаева Раҳбархон Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 27.06.2017.Tar.01.04.  

Расмий оппонентлар:Эргашева Юлдуз Алимовна тарих фанлари доктори, профессор; Обламуродов Наим Халимович тарих фанлари доктори; Икрамов Рахимжон Каримович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Гаибназарова Феруза Пардабаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда Buliminidae оиласи қуруқлик  моллюскаларининг фаунаси, экологияси ва ҳаёт тарзи», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B70.

Илмий раҳбар: Пазилов Абдуваеит, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Иззатуллаев Зувайдулло Иззатуллаевич, биология фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Икрам Искандарович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Хожанов Шарапатдин Балтаниязовичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоқ тилидаги антонимларнинг семантикаси, морфемик таркиби ва услубий вазифалари», 10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil204.

Илмий раҳбар: Қудайбергенов Мамбеткерим Сарсенбаевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат универститети, DSc.27.06.2017 Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Айимбетов Мақсет Қаллиевич, филология фанлари доктори, профессор; Альниязов Айтмурат Исмайлович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот:  Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Шарипова Азиза Абдуманаповнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Стилистик синонимлар таржимасининг лингвокультурологик хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)”, 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик. (филология фанлари).

Диссетация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: D2017.2.PhD/Fil184

Илмий раҳбар: Қамбаров Носир Мансурович, филология фанлари номзоди, доцент. 

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, DSс.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сиддикова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори; 

Худойберганова Дурдона Сидиковна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳмиятга молик...

13 dek 2017

Раимова Гулнора Мирвалиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эллиптик ва параболик турдаги тенгламаларга қўйилган чегаравий масалалар ечимлари учун эҳтимолий моделлар», 01.01.03–Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика ва 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM58.

Илмий маслаҳатчилар: Форманов Шокир Қосимович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Расулов Абдужаббор Сатторович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02 бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Пресман Эрнест Львович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Шадиметов Холматвай Махкамбоевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ходжибаев Вали Рахимджанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2017

Султонов Пўлатжон Салимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғона ботиғи палеоген ётқизиқларининг фациал-палеогеографик хусусиятлари ва улар билан боғлиқ фойдали қазилмалар», 04.00.01–Умумий ва минтақавий геология (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/GМ17.

Илмий маслаҳатчи: Мирзаев Абдуразак Умирзакович, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Рахмат Нуриллаевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессори; Хусанов Султонбой Тўхтаевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Троицкий Виталий Иванович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2017

Рафиков Ваҳоб Асомовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Геосистема деструкция ва деградациясининг чегаралари ва хусусиятлари ҳамда қайта тикланиши», 11.00.01–Табиий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/G16.

Илмий маслаҳатчи: Якубов Мурат Адилович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Абдулкасимов Али, география фанлари доктори, профессор; Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор; Хикматов Фазлиддин Хикматович, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2017

Миралимова Шахло Мирджамоловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лактобациллаларнинг пробиотик ва бактериоциноген хусусиятлари, улар асосида ошқозон ярасига қарши восита яратиш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В10.

Илмий маслаҳатчи: Турдикулова Шахло Уткуровнабиология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Гулямова Тошхон Гафуровна, биология фанлари доктори, профессор; Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Нуралиев Неккадам Абдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<