OAK sayti » Материалы за Dekabr 2017 года
 
15 dek 2017

Кдырбаева Гулзира Курбанбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Man» - «адам» концептосфераси бирликларининг лингвомаданий ва лингвокогнитив хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида)», 10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: D2017.2.PhD/Fil180

Илмий раҳбар: Сафаров Шахриёр Сафарович, филология фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Нукус давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами:  Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.07.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Қуронбеков Ахматқул, филология фанлар доктори, профессор; Сейтжанов Жеткербай Елубаевич, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Умаров Акрам Азаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XXI аср бошида Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигида Афғонистон омили», 23.00.04–халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Siyos37.

Илмий раҳбар: Файзуллаев Алишер Амануллаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017 Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Туляганова Нихола Узбековна, сиёсий фанлар доктори, профессор; Бобокулов Иномжон Ибрагимович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Очилов Ботир Бахрамовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Б.Клинтон ва кичик Ж.Буш администрацияларининг Марказий Осиёда олиб борган сиёсатининг генезиси ва эволюцияси», 23.00.04–Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Siyos8.

Илмий маслаҳатчи: Абдуллаев Шерзод Мажидович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017 Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Алимов Равшан Мирзомуродович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Акромов Илхом Солиевич, сиёсий фанлар доктори, профессор; Кобзева Ольга Петровна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Бекмуродова Гўзал Адҳамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Тижорат банклари рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион маркетинг концепциясини такомиллаштириш», 08.00.11– Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2PhD/Iqt175.

Илмий раҳбар: Рашидов Октам Юнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Мурод Акрамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Мустафоев Зафар Бўриевич, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Джуманиязов Умрбек Илхамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Давлат-хусусий шерикчилиги асосида уй-жой қурилиши соҳасида корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt60.

Илмий раҳбар: Болтабаев Махмуджон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Шарифходжаев Усман Улфатович, иқтисодиёт фанлари доктори; Суюнов Дилмурод Холмурадович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл мухандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Даниева Майсара Джамаловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тилида отли сўз бирикмаларининг деривацион-функционал ва матн шакллантириш хусусиятлари», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil117.

Илмий раҳбар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар, ИК рақами:  Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Тешабаева Дилфуза Муминовна, филология фанлари доктори; Иброҳимхўжаев Исмоилхўжа Иброҳимхўжаевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Бахронова Дилрабо Келдиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Антропозооморфизмларнинг семантик ва лингвокультурологик хусусиятлари (ўзбек ва испан тиллари материалида)» 10.00.06–Қиёсий-адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil.226.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Илмий раҳбар: Ҳакимова Гулсара Эгамназаровна, филология фанлари номзоди, доцент.

Расмий оппонентлар: Умархўжаев Мухтор Эшонхужаевич, филология фанлари доктори, профессор; Ткачева Анастасия Павловна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети. ...

15 dek 2017

Сабиров Максуд Атабаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган беморларда касаллик авж олишининг клиник-патогенетик механизмларини баҳолаш ва даволашни муқобиллаштириш», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib45.

Илмий маслаҳатчи: Даминов Ботир Турғунпўлатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Тib.30.02.

Расмий оппонентлар: Айвазян Александр Артемович (Арманистон), тиббиёт фанлари доктори; Каримов Мариф Шокирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Зуфаров Анвар Комилджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Нуридуллаева Камола Негматиллоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ўсадиган соясимон кузиния ўсимлигини фармакогностик ўрганиш», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.1.PhD/Far7.

Илмий раҳбар: Урманова Флюра Фаридовна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Дусматов Азиз Файзаматович, фармацевтика фанлари доктори, доцент; Арипова Салима Фазиловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Кушанов Фахриддин Неъматуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзада фотопериодик гуллашни бошқарувчи локус ва генларни QTL карталаштириш», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/В45.

Илмий маслаҳатчи: Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор; Автономов Виктор Александрович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Биоорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<