OAK sayti » Материалы за Dekabr 2017 года
 
05 dek 2017

Охунов Исроилжон Исломовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Crambe Kotschyana, C. orientalis, Dipthychocarpus strictus ва Convolvulus Krauseanus ўсимликларининг алкалоидлари», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.2.PhD/K42.

Илмий раҳбар: Арипова Салимахон Фазиловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.K.05.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Шавкат Вахидович, кимё фанлари доктори, профессор; Абдулладжанова Нодира Гуломджановна, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 dek 2017

Холмурадова Лейла Эшқуватовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз ва француз тилларидаги образли ва мотивлашган фразеологизмларнинг тематик-идеографик талқини (лингвомаданий аспект)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil.83.

Илмий раҳбар: Маматов Абди Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари  университети, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонетлар: Сиддикова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори;

Нишанов Маноп Нишанович,филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 dek 2017

Нурмухаммадов Жалолиддин Шермухаммад ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мета-, пара- алмашинган феноллар ва β-нафтол ҳосилаларини региоселектив нитрозолаш», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К9.

Илмий раҳбар: Тожимуҳамедов Ҳабибулла Сайфуллаевич, кимё фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Маҳсумов Абдулхамид Гофурович, кимё фанлари доктори, профессор; Ходжаниязов Хамид Уткирович, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 dek 2017

Тешабоева Зиёдахон Қодировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бобурнома»нинг инглизча таржималаридаги фразеолгик бирликлар ва уларнинг миллий-маданий хусусиятлари», 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil79.

Илмий раҳбар: Боқиева Гуландон Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Шахриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Холманова Зулхумор Турдиевна, филология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 dek 2017

Салаев Нодирбек Сапарбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Пенитенциар тизимнинг профилактик функцияси самарадорлигини ошириш», 12.00.08–Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Yu28.

Илмий маслаҳатчи: Абдурасулова Қумриниса Раимқуловна, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.Yu.22.01.

Расмий оппонентлар:Кабулов Рустам, юридик фанлар доктори, профессор; Мирзаев Азиз Алишерович, юридик фанлар доктори; Сакари Кристиан Меландер (Хельсинки университети, Финляндия), юридик фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалийаҳамиятга молик...

01 dek 2017

Машарипова Тамара Жолдасбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Публицистика назариясида асарнинг мазмун ва шакл муаммолари (Қорақалпоғистон Республикаси матбуоти материаллари мисолида)», 10.00.09–Журналистика (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil215.

Илмий раҳбар: Мўминов Файзулла Абдуллаевич, филология фанлари доктори, профессор;

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти DSc.27.06.2017.Fil.21.01. рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Бахадырова Сарыгуль, филология фанлари доктори, профессор; Алламбергенова Перхан Кудайбергеновна, филология фанлари номзоди;

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 dek 2017

Рашидова Феруза Мусаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон узлуксиз таълим тизимида CEFRни татбиқ этишнинг концептуал-методик асосларини такомиллаштириш (инглиз тили мисолида)», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Ped34.

Илмий маслаҳатчи: Боқиева Гуландон Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Хошимова Дилдора Уринбаевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Хошимов Ганижон Мирзаахмедович, филология фанлари доктори; Шарипова Диляра Джуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<