OAK sayti » Материалы за 15.12.2017
 
15 dek 2017

Собирова Дилафруз Абдурозиқовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўқитувчи социал интеллектининг психологик асосларини такомиллаштириш», 19.00.05– Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi21.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc27.06.2017.Psi.01.07.

Илмий раҳбар:Баротов Шариф Рамазонович, психология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Бекмуродов Мансур Бобомуродович, социология фанлари доктори, профессор; Соғинов Нурмат Абдусаматович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Якубова Гўзал Асатуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мактабгача ёшда когнитив ривожланишга депривация таъсирининг психологик хусусиятлари», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Psi16.

Илмий раҳбар: Нишонова Замира Таскараевна, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Жабборов Азим Мелиқўзиевич, психология фанлари доктори, профессор; Туйчиева Саодат Меликузиевна, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Айрапетова Алёна Геннадьевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёшларда нотўғри диний тушунчаларни шакллантирувчи шахс хусусиятлари» 19.00.01–Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Psi35.

Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Низомий номидаги тошкент давлат педагогика университети.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Мухамедова Дильбар Гафуржановна, психология фанлари доктори; Кодиров Камолиддин Ботирович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ислом университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Халиков Улуғбек Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда фонд бозори орқали инвестицион фаолиятни молиялаштиришни такомиллаштириш». 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt.40.

Илмий раҳбар: Мирзаев Фарход Исамович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хусанов Нодир Жумаевич, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Кдырбаева Гулзира Курбанбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Man» - «адам» концептосфераси бирликларининг лингвомаданий ва лингвокогнитив хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида)», 10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: D2017.2.PhD/Fil180

Илмий раҳбар: Сафаров Шахриёр Сафарович, филология фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Нукус давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами:  Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.07.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Қуронбеков Ахматқул, филология фанлар доктори, профессор; Сейтжанов Жеткербай Елубаевич, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Умаров Акрам Азаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XXI аср бошида Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигида Афғонистон омили», 23.00.04–халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Siyos37.

Илмий раҳбар: Файзуллаев Алишер Амануллаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017 Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Туляганова Нихола Узбековна, сиёсий фанлар доктори, профессор; Бобокулов Иномжон Ибрагимович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Очилов Ботир Бахрамовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Б.Клинтон ва кичик Ж.Буш администрацияларининг Марказий Осиёда олиб борган сиёсатининг генезиси ва эволюцияси», 23.00.04–Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Siyos8.

Илмий маслаҳатчи: Абдуллаев Шерзод Мажидович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017 Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Алимов Равшан Мирзомуродович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Акромов Илхом Солиевич, сиёсий фанлар доктори, профессор; Кобзева Ольга Петровна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Бекмуродова Гўзал Адҳамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Тижорат банклари рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион маркетинг концепциясини такомиллаштириш», 08.00.11– Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2PhD/Iqt175.

Илмий раҳбар: Рашидов Октам Юнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Мурод Акрамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Мустафоев Зафар Бўриевич, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Джуманиязов Умрбек Илхамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Давлат-хусусий шерикчилиги асосида уй-жой қурилиши соҳасида корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt60.

Илмий раҳбар: Болтабаев Махмуджон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Шарифходжаев Усман Улфатович, иқтисодиёт фанлари доктори; Суюнов Дилмурод Холмурадович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл мухандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

15 dek 2017

Даниева Майсара Джамаловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тилида отли сўз бирикмаларининг деривацион-функционал ва матн шакллантириш хусусиятлари», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil117.

Илмий раҳбар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар, ИК рақами:  Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Тешабаева Дилфуза Муминовна, филология фанлари доктори; Иброҳимхўжаев Исмоилхўжа Иброҳимхўжаевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

>> <<