OAK sayti » Материалы за 13.12.2017
 
13 dek 2017

Раимова Гулнора Мирвалиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эллиптик ва параболик турдаги тенгламаларга қўйилган чегаравий масалалар ечимлари учун эҳтимолий моделлар», 01.01.03–Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика ва 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM58.

Илмий маслаҳатчилар: Форманов Шокир Қосимович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Расулов Абдужаббор Сатторович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02 бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Пресман Эрнест Львович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Шадиметов Холматвай Махкамбоевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ходжибаев Вали Рахимджанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...