OAK sayti » Материалы за 12.12.2017
 
12 dek 2017

Султонов Пўлатжон Салимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғона ботиғи палеоген ётқизиқларининг фациал-палеогеографик хусусиятлари ва улар билан боғлиқ фойдали қазилмалар», 04.00.01–Умумий ва минтақавий геология (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/GМ17.

Илмий маслаҳатчи: Мирзаев Абдуразак Умирзакович, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Рахмат Нуриллаевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессори; Хусанов Султонбой Тўхтаевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Троицкий Виталий Иванович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2017

Рафиков Ваҳоб Асомовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Геосистема деструкция ва деградациясининг чегаралари ва хусусиятлари ҳамда қайта тикланиши», 11.00.01–Табиий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/G16.

Илмий маслаҳатчи: Якубов Мурат Адилович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Абдулкасимов Али, география фанлари доктори, профессор; Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор; Хикматов Фазлиддин Хикматович, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2017

Миралимова Шахло Мирджамоловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лактобациллаларнинг пробиотик ва бактериоциноген хусусиятлари, улар асосида ошқозон ярасига қарши восита яратиш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В10.

Илмий маслаҳатчи: Турдикулова Шахло Уткуровнабиология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Гулямова Тошхон Гафуровна, биология фанлари доктори, профессор; Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Нуралиев Неккадам Абдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...