OAK sayti » Материалы за 11.12.2017
 
11 dek 2017

Жўраев Рузимат Тўхтасиновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда умумдавлат ва ҳудудий манфаатлар мутаносиблигига эришиш механизмларини такомиллаштириш», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Siyos12.

Илмий маслаҳатчи: Мунавваров Зоҳидилла Иномходжаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Ибодулла Эргашев, сиёсий фанлар доктори, профессор; Қирғизбоев Абдуғаффор Каримжонович, тарих фанлари доктори, профессор; Равшанов Фазлиддин Равшанович, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Эргашев Дилмурод Адилжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хлоратлар ва физиологик фаол моддалар асосида комплекс таъсир этувчи дефолиант олиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т176.

Илмий раҳбар: Тухтаев Сайдиахрал, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор; Исабаев Зикрилла, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Тожиев Рустамбек Расуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Караумбет ва Борсакелмас кўллари рапаларидан бишофит олиш технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т174.

Илмий раҳбар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, техника фанлари доктори; Каипбергенов Атабек Тулепбергенович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Очилов Ҳасан Рашидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзгалар мулкини компьютер воситаларидан фойдаланиб талон-торож қилганлик учун жавобгарлик», 12.00.08–Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Yu50.

Илмий раҳбар: Тахиров Фарҳод, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.Yu.22.01.

Расмий оппонентлар: Зуфаров Рустам Ахмедович, юридик фанлар доктори, профессор; Отажанов Аброржон Анварович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Кушаев Умиджон Рахимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жаҳон динларида бағрикенглик ғояларининг уйғунлиги», 07.00.04–Диншунослик (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fal3.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ислом университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ислом университети, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01.

Расмий оппонентлар: Абдусамедов Анвар Эшонхонович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Атамуратов Садулла, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Норбаева Шукуржон Хайитбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хоразм шеваларидаги кийим-кечак номларининг структур-семантик тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil19.

Илмий раҳбар: Дўсимов Зариббой, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган ташкилот номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Қурбанова Муҳаббат Матякубовна, филология фанлари доктори, профессор; Усманова Шоира Рустамовна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: ЎзФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ҳамда амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Жўрақулов Узоқ Ҳайдаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри(илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алишер Навоий “Хамса”сида хронотоп поэтикаси», 10.00.07–Адабиёт назарияси (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil47.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Қуронов Дилмурод Ҳайдаралиевич, филология фанлари доктори, профессор; Салоҳий Дилором Исомиддин қизи, филология фанлари доктори; Аҳмедова Шоира Нематовна филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейи.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Хамдамов Улугбек Абдуваҳобовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср ўзбек шеърияти бадиий тафаккур тадрижининг ижтимоий-психологик  асослари»,10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil19.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Наим Фотиҳович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Қуронов Дилмурод Ҳайдаралиевич, филология фанлари доктори, профессор; Сабирдинов Акбар Ғафурович, филология фанлари доктори; Раҳимжонов Нўъмонжон Каримович,  филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2017

Ахмедов Азизхон Дилшодовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инновацион фаолиятни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш», 12.00.03–Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Yu51.

Илмий маслаҳатчи: Гулямов Саид Саидахрарович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.Yu.22.01.

Расмий оппонентлар: Насриев Илхом Исмоилович, юридик фанлар доктори, доцент; Суюнова Дилбар Жолдасбаевна, юридик фанлар доктори, доцент; Рахмонкулова Нилуфар Ходжи-Акбаровна, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Олий ўқув курслари.

Диссертация йўналиши:назарий ва амалий аҳамиятга молик...