OAK sayti » Материалы за 07.12.2017
 
07 dek 2017

Қосимов Одилжон Шодиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистондаги бруцеллёз ўчоқларида ажратилган қўзғатувчиларнинг микробиологик, генетик таҳлили ва касалликнинг эпидемиологик мониторингини такомиллаштириш», 14.00.30–Эпидемиология ва 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib114.

Илмий маслаҳатчи: Ахмедова Муборакхон Джалиловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Миртазаев Амантурди, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мирзаева Мамлакат Айнакуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Қодирова Дилбар Абдуллаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вирусология илмий-текшириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Курбанова Моҳира Абдувахабовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иссиқликка чидамли, оловбардош кремний сақловчи олигомерларни тадқиқ қилиш ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T30.

Илмий раҳбар: Исмаилов Исроил Исмаилович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти,DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Негматов Сойибжон Содиқович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Сайфутдинов Рамзиддин Сайфутдинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Бобаматов Абдуғани Хусаиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахтани майда ифлосликлардан тозалашнинг самарали конструкциясини яратиш ва ҳисоблаш усулларининг илмий асосларини такомиллаштириш», 05.02.03–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т295.

Илмий раҳбар: Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Шин Иллорион Георгиевич, техника фанлари доктори, профессор; Эргашев Жамолдин Саматович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Мансурова Муниса Анваровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кенгайтирилган характеристикали икки ипли занжирли баҳяларни олиш технологияси ва тикув машинаси ишчи органларини такомиллаштириш», 05.06.04–Тикув буюмлари технологияси ва костюм дизайни (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Т135.

Илмий маслаҳатчи: Ташпулатов Салих Шукурович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01.

Расмий оппонентлар: Жилисбаева Раушан Оразовна, техника фанлари доктори, профессор; Арипжанова Дилафруз Ўктамовна, техника фанлари доктори; Баходиров Ғайрат Атаханович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Рўзибоев Ортиқ Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўкрак бези ўсма касалликларини эрта аниқлашда симптокомплексларни синфлаштиришнинг алгоритмик таъминоти», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т50.

Илмий раҳбар: Нишонов Ахром Хасанович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедиева Дилноза Тулкиновна, техника фанлари доктори, профессор; Туракулов Холбўта Абилович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Хегай Ольга Александровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аутоиммун тиреоидитли аёлларда репродуктив бузилишини олиб бориш тактикасини клиник-иммунологик асослаш», 14.00.36–Аллергология ва иммунология  ва 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib149.

Илмий рахбарлар: Исмаилова Гули Аминджановна, тиббиёт фанлари доктори,  профессор; Асатова Мунира Мирюсуповна, тиббиёт фанлари доктори,  профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Уразметова Маиса Дмитриевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Маткулиев Уткирбек Исмоиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Портал гипертензияли беморларда қон кетишини профилактика қилиш ва даволаш усулларида каминвазив аралашувлар», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib.15.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА ва РФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Чжао Алексей Владимирович (Россия Федерацияси), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ибадильдин Амангельды Сейтказывович (Қозоғистон Республикаси), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хаджибаев Абдухаким Муминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Asan Medical Centre (Сеул, Корея Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Валиева Камола Нуруллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда сон суяги бошчаси асептик некрозларининг клиник-нур ташхиси ва даволаш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib91.

Илмий раҳбар: Джураев Ахрор Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Травматология ва ортопедия илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Поздеев Александр Павлович (Россия Федерацияси), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжанов Искандар Юнусович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Касимова Мухлисахон Саидакбарходжаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Стенокардия патогенезининг иммунгенетик жиҳатлари», 14.00.36–Аллергология ва иммунология  ва 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib146.

Илмий раҳбарлар: Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори; Тулабаева Гавхар Миракбаровна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика иммунология илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедова Холида Юлдашевна, тиббиёт фанлари доктори; Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент;

Етакчи ташкилот:  Бухоро давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Ниязов Лазиз Нурхоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нодир ер элементли феррит-гранатларда магнитли фазавий ўтишларнинг хусусиятлари», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM74.

Илмий раҳбар: Джураев Даврон Рахмонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд  давлат  университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04

Расмий оппонентлар: Тураев Эргаш Юлдашевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ўринов Худоёр Омонович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>> <<