OAK sayti » Материалы за 02.12.2017
 
02 dek 2017

Холмурадова Лейла Эшқуватовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз ва француз тилларидаги образли ва мотивлашган фразеологизмларнинг тематик-идеографик талқини (лингвомаданий аспект)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil.83.

Илмий раҳбар: Маматов Абди Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари  университети, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонетлар: Сиддикова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори;

Нишанов Маноп Нишанович,филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 dek 2017

Нурмухаммадов Жалолиддин Шермухаммад ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мета-, пара- алмашинган феноллар ва β-нафтол ҳосилаларини региоселектив нитрозолаш», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К9.

Илмий раҳбар: Тожимуҳамедов Ҳабибулла Сайфуллаевич, кимё фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Маҳсумов Абдулхамид Гофурович, кимё фанлари доктори, профессор; Ходжаниязов Хамид Уткирович, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...