OAK sayti » Материалы за Dekabr 2017 года
 
29 dek 2017

Калонов Мухиддин Бахритдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Автомобиль транспорти корхоналарида ҳаражатлар ҳисобини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt161.

Илмий раҳбар: Холбеков Расул Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Акрам Аббасович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Мамадияров Дилшод Уралович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Солиқ Қўмитасининг Солиқ Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 dek 2017

Мўминова Азиза Арслоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Француз, ўзбек ва рус тилларида ундовни ифодаловчи тил бирликларининг лингвомаданий хусусиятлари», 10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Fil92.

Илмий раҳбар: Тешабаева Дилфуза Муминовна, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc. 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Ширинова Раима Хакимовна, филология фанлари доктори; Худойбергенова Зилола Нарбаевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 dek 2017

Исраилова Махсуда Ниғматуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лотин тилини ўқитиш жараёнида тиббиёт олий таълим муассасаси талабаларини интеллектуал-маданий ривожлантиришнинг дидактик асосларини такомиллаштириш», 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (лотин тили).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped22.

Илмий раҳбар: Эгамбердиева Нодира Мелибоевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Махмудова Муяссар педагогика фанлари доктори, профессор; Тошхонов Мухаммадали Турдалиевич педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 dek 2017

Агзамов Мирсалихнингдиссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Жинлаш жараёнида маҳсулот сифати яхшиланадиган янги тежамкор технологик жараён кўрсаткичларини аниқлаш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.DSc/T192.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Илмий маслаҳатчи: Маматов Алишер Зулунович, техника фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01...

26 dek 2017

Юсупалиева Гулнора Акмаловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақидаги эълон

Диссертация мавзуси, ихтисосликлар шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда сурункали вирусли гепатитларни клиник-эхографик диагностикаси», 14.00.09–Педиатрия, 14.00.19–Клиник радиология.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.4.DSc/Tib260.

Илмий маслаҳатчилар: Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Фазилов Акрам Акмалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Туйчиев Лазиз Надырович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Икрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рашидов Зафар Рахматуллаевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия дипломдан  кейинги тиббий таълим академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

22 dek 2017

Азимова Нодира Шойим қизининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Целлюлозали хомашёларни Тrichoderma harzianum мицелиал замбуруғи ёрдамида микробиологик қайта ишлаш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B1.

Илмий раҳбар: Хамидова Хуршеда Муминовна, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.38.01.

Расмий оппонентлар: Ташмухамедова Шохиста Собировна, биология фанлари доктори; Хашимова Нигора Рустамовна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 dek 2017

Миржамолов Мехриддин Хайриддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда жисмоний имконияти чекланган ўқувчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини оширишнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш», 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. PhD/Ped85.

Илмий раҳбар: Cаламов Рахматилла Саламович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган ташкилот номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Усмонхўжаев Талъат Саидович, педагогика фанлари доктори, профессор; Акрамов Жасур Анварович, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ҳамда амалий аҳамиятга молик...

20 dek 2017

Тошева Дилдора Абдумаликовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil224.

Илмий раҳбар: Холманова Зулхумор Турдиевна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети  DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор; Улуқов Носиржон Муҳаммадалиевич, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 dek 2017

Гаибназаров Сунатилла Баходиржановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашё асосида юқори самарали барқарорлаштиргичларни ишлаб чиқиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т254.

Илмий раҳбар: Алиев Боходир Абдуганиевич, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Абдувахаб, техника фанлари доктори, профессор; Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 dek 2017

Олий аттестация комиссиясининг янги манзили тўғрисида

Олий аттестация комиссиясининг янги манзили тўғрисида

 

    Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси биносида таъмирлаш ишлари олиб борилаётганлиги сабабли  қуйидаги манзилга кўчганлигини маълум қилади. Манзил: Тошкент шаҳар, 100128, Шайхонтоҳур тумани, Лабзак кўчаси, 107-уй (Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Муҳандислик технологиялари ва малака ошириш маркази биноси 2-қават). 

>> <<