OAK sayti » Материалы за 30.11.2017
 
30 noy 2017

Усмонов Камол Хошим ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқи маънавий-ахлоқий меросида ҳарбий ватанпарварлик ғояларининг талқини», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (этика) (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal27.

Илмий раҳбар: Маҳмудова Гули Тилабовна фалсафа фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Қорабоев Усмон Ҳосилович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Жўраева Мунис Юнусовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқ топишмоқларининг генезиси», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil95.

Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Илмий раҳбар: Мирзаев Тўра, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Эшонқулов Жаббор Солиевич, филология фанлари доктори; Очилов Насим Камолович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Ваисов Искандар Адхамджановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳакидаги эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Наслсиз никоҳ. Урогенитал инфекцияга чалинган эркаклар репродуктив функциясининг патогенетик хусусиятларини хисобга олган холда даволашни такомиллаштириш», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.1.DSc/Tib76.

Илмий маслаҳатчи: Хаитов Қахрамон Нажмитдинович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Заславский Денис Владимирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Набиев Талат Абдувахабович, тиббиёт фанлари доктори; Исхакова Халида Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: С.М.Киров номидаги Ҳарбий-тиббиёт академияси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Хамдамова Мухайёхон Тухтасиновнанинг фалсафадоктори (PhD) диссертациясиҳимоясиҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бачадон ичи контрацепцияси воситаларини қўллаш натижалари ва кечишини башорат қилиш», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib160.

Илмий раҳбар: Саиджалилова Дилноза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Султанов Саидазим Носирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хайбулина Зарина Руслановна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Маматқулов Хуршид Абдурашидовичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Педагогларда хорижий тиллар бўйича касбий компетентликни ривожлантиришнинг ахборот-методик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.Рhd/Ped63.

Илмий раҳбар: Боқиева Гуландом Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Хошимова Дилдора Уринбоевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Собирова Гулноза Садиковна, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Мадрахимова Феруза Рузимбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобаллашув жараёнида «оммавий маданият» таҳдидларининг олдини олиш масалалари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.Phd/Fal160.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Илмий раҳбар: Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Нарзулла Жўраев Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Азимов Жуманазар Турғуновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хитозан полимерининг реакцияга мойиллигини конденсацияланган муҳитлардаги молекуляр механизмлари», 01.04.06–Полимерлар физикаси, 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM26.

Илмий раҳбар: Оксенгендлер Борис Леонидович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Матрасулов Даврон Урунович физика-математика фанлари доктори, профессор; Ибрагимова Эльвира Меметовна, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...