OAK sayti » Материалы за 02.11.2017
 
02 noy 2017

Максудова Лайло Масхутовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўз аъзосининг куйиши бўлган беморларни олиб боришга замонавий ёндашув (клиник-экспериментал тадқиқот)», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib43.

Илмий раҳбар: Камилов Халиджан Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Young Kwang Chu, тиббиёт фанлари доктори (Сиолам кўз шифохонаси, Жанубий Корея); Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вена тиббиёт университети (Австрия).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Хамраева Гавхар Хусановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўрув нерви яллиғланиши касалликларининг клиник-ташхисий хусусиятлари ва комплекс даволашни асослаш», 14.00.08 – Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib48.

Илмий раҳбар: Касимова Мунирахон Садикжановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Young Kwang Chu, тиббиёт фанлари доктори (Сиолам кўз шифохонаси, Жанубий Корея); Бузруков Ботир Тулкунович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Нью-Йорк оптометрия коллежи давлат университети (АҚШ).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Жабборов Насридин Мирзоодиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Икки фазали муҳитларни «A» аналитик функциялар асосида математик моделлаштириш», 01.01.01–Математик анализ ва 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM51.

Илмий маслаҳатчи: Имомназаров Холматжон Худойназарович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Меграбов Александр Грайрович, физика-математика фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Ганиходжаев Расул Набиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Хужаёров Бахтиёр Хужаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Абай номидаги Қозоғистон Миллий педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Утамурадова Шарифа Бекмурадовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Т-ионлар билан легирланган кремнийдаги нуқсонли марказларнинг ҳосил бўлиш ва ривожланиш жараёнлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM45.

Илмий маслаҳатчи: Абдурахманов Кахар Паттахович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Зайнабиддинов Сирожиддин, физика-математика фанлари доктори, профессор; Баграев Николай Таймуразович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Камалов Амангелди Базарбаевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қорақаплпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Нурмухамедова Наргиза Сайдиллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳақиқатга ўхшашлик нисбати статистикаси учун асимптотик натижалар ва уларнинг баҳолаш назариясида қўлланилиши», 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/ FM46.

Илмий раҳбар: Абдушукуров Абдурахим Ахмедович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Шарипов Олимжон Шукурович, физика-математика фанлари доктори; Имомов Аъзам Абдурахимович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Сафаров Акбар Рахмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тебранувчан интегралларнинг текис баҳолари ва уларнинг татбиқлари», 01.01.01– Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/ FM44.

Илмий раҳбар: Икромов Исроил Акрамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Имомқулов Севдиёр Акрамович, физика-математика фанлари доктори; Тишабаев Жўрабой Каримович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Математика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Ташходжаев Рустам Баходирходжаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Уч кластерли коллинеар бўлиниш механизмлари», 01.04.08–Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси, тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM28.

Илмий раҳбар: Насиров Авазбек Каримович,физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Усманов Пазлиддин Нуритдиновичфизика-математика фанлари доктори, доцент; Хугаев Авас Васильевич, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Физика-техника институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Ибрагимова Татьяна Людвиговнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон сейсмик фаол зоналарида сейсмик режим параметрлари ва ер ости сувлар гидрогеокимёвий кўрсаткичлари ўзгаришининг қонуниятлари», 04.00.06–Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM53.

Илмий маслаҳатчи: Артиков Турдали Усмоналиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Максудов Сабит Хамидович, физика-математика фанлари доктори; Атабеков Икрам Урманович, физика-математика фанлари доктори; Аронов Аркадий Гесселевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...