OAK sayti » Материалы за Noyabr 2017 года
 
30 noy 2017

Усмонов Камол Хошим ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқи маънавий-ахлоқий меросида ҳарбий ватанпарварлик ғояларининг талқини», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (этика) (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal27.

Илмий раҳбар: Маҳмудова Гули Тилабовна фалсафа фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Қорабоев Усмон Ҳосилович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Жўраева Мунис Юнусовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқ топишмоқларининг генезиси», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil95.

Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Илмий раҳбар: Мирзаев Тўра, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Эшонқулов Жаббор Солиевич, филология фанлари доктори; Очилов Насим Камолович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Ваисов Искандар Адхамджановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳакидаги эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Наслсиз никоҳ. Урогенитал инфекцияга чалинган эркаклар репродуктив функциясининг патогенетик хусусиятларини хисобга олган холда даволашни такомиллаштириш», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.1.DSc/Tib76.

Илмий маслаҳатчи: Хаитов Қахрамон Нажмитдинович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Заславский Денис Владимирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Набиев Талат Абдувахабович, тиббиёт фанлари доктори; Исхакова Халида Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: С.М.Киров номидаги Ҳарбий-тиббиёт академияси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Хамдамова Мухайёхон Тухтасиновнанинг фалсафадоктори (PhD) диссертациясиҳимоясиҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бачадон ичи контрацепцияси воситаларини қўллаш натижалари ва кечишини башорат қилиш», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib160.

Илмий раҳбар: Саиджалилова Дилноза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Султанов Саидазим Носирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хайбулина Зарина Руслановна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Маматқулов Хуршид Абдурашидовичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Педагогларда хорижий тиллар бўйича касбий компетентликни ривожлантиришнинг ахборот-методик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.Рhd/Ped63.

Илмий раҳбар: Боқиева Гуландом Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Хошимова Дилдора Уринбоевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Собирова Гулноза Садиковна, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Мадрахимова Феруза Рузимбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобаллашув жараёнида «оммавий маданият» таҳдидларининг олдини олиш масалалари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.Phd/Fal160.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Илмий раҳбар: Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Нарзулла Жўраев Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 noy 2017

Азимов Жуманазар Турғуновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хитозан полимерининг реакцияга мойиллигини конденсацияланган муҳитлардаги молекуляр механизмлари», 01.04.06–Полимерлар физикаси, 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM26.

Илмий раҳбар: Оксенгендлер Борис Леонидович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Матрасулов Даврон Урунович физика-математика фанлари доктори, профессор; Ибрагимова Эльвира Меметовна, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

29 noy 2017

Сатторов Эрмамат Норқуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биринчи тартибли чизиқли эллиптик системалар учун Коши масаласи», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM57.

Илмий маслаҳатчи: Ярмухамедов Шароф, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Фаязов Қудратилло Садридинович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Чередниченко Виктор Григорьевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия ФА Сибирь бўлими Ҳисоблаш математикаси ва математик геофизика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

27 noy 2017

Эгамназаров Георгий Анатольевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп симли электр узатиш линияларида симметрик бўлмаган қисқа туташув токларини ҳисоблаш учун такомиллаштирилган алгоритмларни ишлаб чиқиш», 05.05.02–Электротехника. Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т94.

Илмий раҳбар: Ситдиков Рашид Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Гайибов Тўлқин Шерназарович, техника фанлари доктори, профессор; Мирзабаев Акром Маҳкамович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 noy 2017

Мухамедова Нурхон Халимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аёлларда менопаузадан олдинги ва кейинги даврда метаболик синдром ташхисига дифференциал ёндашиш», 14.00.25–Клиник-лаборатор ва функционал диагностика (тиббиёт фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib103.

Илмий маслаҳатчи: Хаджиметов Абдугафур Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ишигов Ибрагим Агаевич (Қозоғистон), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Султанов Саидазим Насирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия тиббиёт узлуксиз касбий таълим академияси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>> <<