OAK sayti » Материалы за 27.10.2017
 
27 okt 2017

Давлатов Олим Давлатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини»,  10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil117.

Илмий раҳбар: Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Қудратуллаев Ҳасан Самадович,  филология фанлари доктори, профессор; Очилов Эргаш Зокирович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилотлар: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, Тошкент ислом университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

27 okt 2017

Абдулхаев Ойбек Абдуллазизовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Туташув эффектли структуралар асосида кичик кучланишли чеклагичларнинг электрофизикавий хусусиятлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM4.

Илмий раҳбар: Каримов Абдулазиз Вахитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Мамадалимов Абдугафур Тешабаевич, физика-математика фанлари доктори, академик; Арипов Хайрулла Кабилович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 okt 2017

Пайзиев Шермахамат Далиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қаттиқ жисмли қуёш нури билан ишлайдиган неодим лазерлари», 01.04.11–Лазер физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM52.

Илмий маслаҳатчи: Бахрамов Сагдилла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Ашуров Мухсин Хурамович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Кодиров Мумин Кодирович, физика-математика фанлари доктори; Нематов Шерзод Каландарович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...