OAK sayti » Материалы за 16.10.2017
 
16 okt 2017

Мамажанов Рустам Рахимжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Темир йўл кўприклари оралиқ қурилмалари ресурсини ҳисоблаш усулларини техник диагностика натижалари асосида такомиллаштириш», 05.09.02–Асослар, пойдеворлар, ер ости иншоотлари. Кўприклар ва транспорт тоннеллари. Йўллар, метрополитенлар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т123.

Илмий раҳбар: Ишанходжаев Абдурахман Асимович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

Расмий оппонентлар: Рашидов Турсунбай, техника фанлари доктори, профессор, акдемик; Рузиева Мафура Васиковна, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 okt 2017

Иноятходжаев Жамшид Шухратуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нейрон тармоқлари орқали двигателни автомобиль мехатрон тизими билан интеграция қилиш усулларини ишлаб чиқиш», 05.08.06–Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т61.

Илмий маслаҳатчи: Шермухамедов Абдулазиз Адилхакович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

Расмий оппонентлар: Мухитдинов Акмал Анварович, техника фанлари доктори, профессор; Арипджанов Мадамин Магрупович, техника фанлари доктори, профессор; Марио Лавелла, фан доктори, профессор (Италия).

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 okt 2017

Рискулова Камола Джуммаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўлажак  инглиз  тили ўқитувчиларининг  социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Ped10.

Илмий маслаҳатчи: Бакиева Гуландом Ҳисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлатпедагогика университети, DSс.27.06.2017.Рed.26.01.

Расмий оппонентлар: Мардонов Шукрулла Мардонович,педагогика фанлари доктори, профессор;Муслимов Нарзулла Алиханович, педагогика фанлари доктори, профессор; Хошимова Дильдархан Уринбаевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳмиятга молик...

16 okt 2017

Тулаганова Мухайё Кутумбековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Абу Наср Форобийнинг диалектика ҳақидаги таълимоти замонавий аргументлаш назарияси талқинида», 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fal3.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Илмий раҳбар:Мадаева Шахноза Омонуллаевна, фалсафа фанлари доктори.

Расмий оппонентлар: Иззетова Эмине Мустафаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Тўраев Бахтиёр Омонович, фалсафа фанлари доктори,  профессор.

Етакчи ташкилот:Тошкент ислом университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 okt 2017

Мустафакулов Шерзод Игамбердиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш», 08.00.02–Макроиқтисодиёт; 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt10.

Илмий маслаҳатчи:Бекмуродов Адхам Шарипович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидахрор Саидахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Сирожиддинов Нишонбой, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Юлдашев Ровшан Закирович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:  Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 okt 2017

Пардаев Азамат Бахроновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тили ёрдамчи сўз туркумларининг лисоний тизимдаги ўрни ва лингвопрагматикаси», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil7.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Собиров Абдулҳай Шукурович, филология фанлари доктори, профессор; Маматов Абдимурод Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор; Набиева Дилора Абдуҳамидовна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 okt 2017

Нарходжаева Хуршида Шариповнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик xусусиятлари», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil18.

Илмий раҳбар: Юлдашев Иброҳим Жўраевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Лутфуллаева Дурдона Эсоновна, филология фанлари доктори, профессор;  Кўчимов Шуҳрат Норқизилович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 okt 2017

Махмудов Абдулхалим Хамидовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўлажак  магистрларни  компетентли тайёрлашнинг  дидактик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Ped23.

Илмий маслаҳатчи: Джураев Рисбай Хайдарович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Дилором Джуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Турсунов Собир Турдиевич, педагогика фанлари доктори; Уразова Марина Батировна, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...