OAK sayti » Материалы за 03.10.2017
 
03 okt 2017

Исманова Одина Тулкинбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аморф кремний асосли қуёш элементларининг фотогальваник характеристикаларини ҳароратга боғланиши», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM43.

Илмий раҳбар: Икрамов Рустамжон Ғуломжонович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Мамадалимов Абдуғафур Теабаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Имомов Эркин Зуннунович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 okt 2017

Махманов Урол Кудратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Енгил фуллеренлар (С60, С70) эритмаларида молекулаларнинг кластерланиши ва унинг эритмаларнинг оптик ҳамда ночизиқ-оптик хоссаларига таъсири», 01.04.05–Оптика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM25.

Илмий раҳбар: Коххаров Абдулмуталлиб Мамаджонович, физика-математика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Мукимов Камил Мукимович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Семенов Денис Иванович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...