OAK sayti » Материалы за Oktabr 2017 года
 
31 okt 2017

Каримов Махмуд Муратовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Карбоксил  гуруҳ тутган полимерларни олиш, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ва қўлланилиш соҳаларини ўрганиш», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/К11.

Илмий маслаҳатчи: Бабаев Туйғун Мирзаахмедович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асадуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Каримов Аминжон Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Рафиқов Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 okt 2017

Уразова Раъно Ташпулатовнанинг фан доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зардуштийликда маъбудаларнинг функциялари ва ижтимоий-тарихий моҳияти», 07.00.04–Диншунослик (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tar81.

Илмий раҳбар: Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ислом университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ислом университети, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01.

Расмий оппонентлар:Сулаймонов Рустам Ҳамидович, тарих фанлари доктори; Махмудова Гули Тилабовна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 okt 2017

Мадраҳимов Улуғбек Абдухалиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғининг номи): «Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш сифатини ошириш йўллари», 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt9.

Илмий маслаҳатчи: Зайнутдинов Шавкат Нуритдинович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Қаландар Ходжаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Қодиров Абдурашид Мажидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тўхлиев Нурислом, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ижтимоий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 okt 2017

Зунунова Гулчехра Шавкатовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри  (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тошкент шаҳри ўзбекларининг моддий маданияти трансформацияси (ХХ аср ва ХХI аср бошлари)», 07.00.07–Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2017.1.DSc/Tar39.

Илмий маслаҳатчи: Арифханова Зоя Хамидуллаевна, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc27.06.2017.Tar.01.04

Расмий оппонентлар: Дониёров Алишер Худойбердиевич, тарих фанлари доктори, профессор; Турсунов Сайфулла Нарзуллаевич, тарих фанлари доктори, профессор; Ҳакимов Акбар Абдуллаевич, санъатшунослик фанлари доктори, профессор, академик.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 okt 2017

Кенжаева Пошша Умидовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри(илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср турк ҳикоячилигининг тараққиёт тамойиллари», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil35.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Наим Фатихович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Жафер Шен,филология фанлари доктори,  профессор (Туркия, Докуз Эйлюль университети); Раҳмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор; Пардаева Зулфия Жўраевна,  филология фанлари доктори,  профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 okt 2017

Тошхужаева Шоирахон Ғаниевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эркин Аъзам асарлари лингвопоэтикаси», 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil4.

Илмий раҳбар: Ҳакимов Мухаммад Хўжахонович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Улуғов Носиржон Муҳаммадалиевич, филология фанлари доктори, профессор; Юлдашев Маъруфжон Муҳаммаджонович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 okt 2017

Турганбаев Рузимбай Уразбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоқ зот типидаги сур рангли қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини такомиллаштириш», 06.02.03–Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx31.

Илмий маслаҳатчи: Юсупов Cуратбек Юнусович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадиқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Қаҳаров Абсаттор Қаҳарович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Арипов Ўктам Хаджимуратович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 okt 2017

Маматова Муборак Нурпўлатовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қутуриш касаллигининг эпизоотологияси ва донадор антирабик вакцинани такомиллаштириш», 16.00.01–Ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва  иммунологияси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/V8.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Хайит Салимович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Хамдамов  Хабибулло Аблокулович, ветеринария фанлари доктори; Вафакулов  Садилло Хакимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ряснянский Игорь Викторович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 okt 2017

Давлатов Олим Давлатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини»,  10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil117.

Илмий раҳбар: Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Қудратуллаев Ҳасан Самадович,  филология фанлари доктори, профессор; Очилов Эргаш Зокирович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилотлар: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, Тошкент ислом университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

27 okt 2017

Абдулхаев Ойбек Абдуллазизовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Туташув эффектли структуралар асосида кичик кучланишли чеклагичларнинг электрофизикавий хусусиятлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM4.

Илмий раҳбар: Каримов Абдулазиз Вахитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Мамадалимов Абдугафур Тешабаевич, физика-математика фанлари доктори, академик; Арипов Хайрулла Кабилович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<